1.1

จังหวัดสงขลาจัดประชุมหารือการจัดสร้างอนุสาวรีย์พระเจ้าตากสิน เพื่อใช้เป็นที่เคารพสักการะบูชา

      วันนี้ (28 ก.พ. 61) ที่ห้องประชุม CEO ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายขจรศักดิ์  เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมหารือการจัดสร้างอนุสาวรีย์พระเจ้าตากสิน โดยมีหอการค้าจังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน                                                                                                                                                         

      นายขจรศักดิ์  เจริญโสภา  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า หอการค้าจังหวัดสงขลาร่วมกับจังหวัดสงขลาจัดประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินโครงการจัดสร้างอนุสาวรีย์พระเจ้าตากสิน บริเวณพื้นที่วัดสุวรรณคีรี ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา (สถานที่ประทับตามประวัติศาสตร์) ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการแต่ติดปัญหามติของมหาเถรสมาคมในการขอใช้พื้นที่บริเวณวัดจึงไม่สามารถดำเนินการต่อได้ และเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ห้องประชุมสำนักงานหอประวัติศาสตร์พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ โดยหอการค้าจังหวัดสงขลาได้นำประเด็นปัญหาเสนอต่อรองนายกรัฐมนตรี (ดร.วิษณุ  เครืองาม) ในการประชุมองค์กร 15 ภาคีบริหารจัดการโครงการเรารักสงขลาเฉลิมพระเกียรติ ได้รับการแนะนำโดยให้หอการค้าจังหวัดสงขลา หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ได้ข้อยุติกรณีการกำหนดสถานที่ก่อสร้างอนุสาวรีย์พระเจ้าตากสินวัดเสนอให้กรมศิลปากรพิจารณา

       สำหรับการประชุมในวันนี้มีประเด็นในเรื่องของความเป็นมาการจัดสร้างอนุสาวรีย์พระเจ้าตากสินบริเวณพื้นที่วัดสุวรรณคีรี ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา และในที่ประชุมได้มีการเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาการขออนุญาตสร้างอนุสาวรีย์พระเจ้าตากสิน บริเวณพื้นที่วัดสุวรรณตีรี ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา (สถานที่ประทับตามประวัติศาสตร์) โดยเห็นควรมอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบหลัก สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลาร่วมกับหอการค้าจังหวัดสงขลาต่อไป

ปวีณา  เจริญวุฒิธรรม / ข่าว

28 ก.พ. 61

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา