1.1

คณะกรรมการร่วมติดตามตรวจสอบการดำเนินงานและพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชนโรงไฟฟ้าจะนะ ครั้งที่ 1/2561

          วันนี้ (28 ก.พ.61)เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมโคกแก้ว อาคารห้องประชุม โรงไฟฟ้าจะนะ นายอำพล พงษ์สุวรรณ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมติดตามตรวจสอบการดำเนินงานและพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชนโรงไฟฟ้าจะนะ ครั้งที่ 1/2561 พร้อมด้วยนายดำรงค์ ไสยะ ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าจะนะ นายเปลื้อง รัตนฉวี ผอ.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ และตัวแทนหน่วยงานจากอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา, สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16, โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา, สำนักงานชลประทานที่ 16 ,สาธารณสุขจังหวัดสงขลา, พลังงานจังหวัดสงขลา,ประธานชมรมกำนัน ผูใหญ่บ้านอำเภอจะนะ, ปราชญ์ชาวบ้าน เป็นต้น เข้าร่วมในครั้งนี้

           สำหรับการประชุมในครั้งนี้มีการสรุปผลการดำเนินงานโรงงานไฟฟ้าจะนะ (โรงงานไฟฟ้าจะนะ กฟผ.) ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 - 31 มกราคม 2561, การสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตามการใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิง สำรองสำหรับโรงไฟฟ้าจะนะ (โรงงานไฟฟ้าจะนะ กฟผ.), การสรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ กฟผ.) ในด้านคุณภาพอากาศและระดับเสียงซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด, การสรุปผลการดำเนินงานของคณะทำงานติดตามตรวจสอบการสูบน้ำในคลองโพมาและคุณภาพน้ำทิ้งในคลองบางเป็ด (โรงงานไฟฟ้าจะนะ กฟผ.) ในด้านของปริมาณการสูบน้ำในคลองโพมา คุณภาพน้ำคลองโพมา คุณภาพน้ำคลองบางเป็ดบริเวณเหนือจุดปล่อยน้ำทิ้งและจุดปล่อยน้ำทิ้ง และการสรุปผลการดำเนินงานของคณะผู้ตรวจการสิ่งแวดล้อมและอาสาสมัครสิ่งแวดล้อมโดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด /ข่าว

ประชา โชคผ่อง/ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

28 ก.พ. 61