1.1

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลาจัดพิธีถวายพระราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในฐานะ "พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย" เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

          วันนี้ (2 มี.ค.61) ที่ห้องประชุมสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลาจัดพิธีถวายพระราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในฐานะ "พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย" เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ โดยมีนายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนางอารี เตชะวันโต ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 พนักงานราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ นักเรียนและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมในครั้งนี้ เพื่อร่วมกันถวายพระราชสักการะและถวายความอาลัยด้วยรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

          นายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2552 ให้วันที่ 2 มีนาคมของทุกปี เป็นวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีสายพระเนตรอันยาวไกลถึงความสำคัญของช่างฝีมือต่อการพัฒนาประเทศ ดังพระราชดำรัสในพิธีเปิดงานแนะแนวอาชีพและแข่งขันฝีมือช่างแห่งชาติ ณ ลุมพินีสถาน เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2513 ความตอนหนึ่งว่า “ช่างทุกประเภท เป็นกลไกสำคัญอย่างยิ่งในชีวิตของบ้านเมืองและของทุกคน เพราะตลอดชีวิตของเรา เราต้องอาศัยและใช้บริการหรือสิ่งต่างๆ ที่มาจากฝีมือของช่างอยู่ทุกวี่ทุกวัน ผู้เป็นช่าง จึงสมควรได้รับความเอาใจใส่สนับสนุนจากทุกๆ ฝ่าย

            จากกระแสพระราชดำรัสแสดงให้เห็นว่า พระองค์ทรงให้ความสำคัญกับการทำงานที่มีความเป็นมาตรฐาน การพัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงานให้ก้าวทันกับวิทยาการ และการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับประชาชน ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กระทรวงแรงงาน ได้น้อนนำมาปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ทั้งในส่วนของการพัฒนาและยกระดับฝีมือแรงงานในเชิงปริมาณและคุณภาพ เพื่อเพิ่มศักยภาพกำลังแรงงานให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและระดับสากล การจัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และการกำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ เพื่อให้แรงงานได้รับค่าจ้างที่สูงขึ้น รวมไปถึงการจัดหางานที่เหมาะสมกับมาตรฐานฝีมือแรงงาน

           นอกจากนี้ ยังมีการจัดนิทรรศการ เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และการบริการในภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน รวมทั้งเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด /ข่าว

ประชา โชคผ่อง/ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

2 มี.ค. 61