1.1

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการรายงานผลการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีงบประมาณ 2561

          วันนี้ (5 มี.ค. 61) ณ ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะสำนักงานเลขานุการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) ได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบรายงานอุบัติเหตุทางถนนเพื่อพัฒนาระบบการรายงานอุบัติเหตุทางถนนในช่วงปกติในเทศกาลได้ให้สอดคล้องกับแนวทางการขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนทั้งปีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-6 มีนาคม 2561 โดยมีนายกอบชัย บุญอรณะ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปภ.จังหวัดสงขลา ทั้งในสาขาเทพาและระโนด เจ้าหน้าที่จากสำนักงาน ปภ.จังหวัดปัตตานี, ตัวแทนอำเภอในจังหวัดสงขลาและปัตตานีและเจ้าหน้าที่จากศูนย์ปภเขต 12 สงขลาเข้าร่วมประชุมฯ ครั้งนี้

          นายกอบชัย บุญอรณะ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดเผยว่า การประชุมเชิงปฏิบัติการการรายงานผลการ ปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลในครั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรให้มีความรู้ทักษะความชำนาญในการรายงานผลการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล ปกติผ่านระบบการรายงานอุบัติเหตุทางถนน (e-report) ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประกอบกับศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) ได้กำหนดแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลทางเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์เพื่อเป็นกรอบแนวทางให้ทุกหน่วยงานร่วมกันทั้งฝ่ายพลเรือนตำรวจทหารภาคเอกชน และภาคประชาสังคมเพื่อความเข้มข้นในการสร้างความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลดังกล่าว ดำเนินการตามนโยบายซึ่งป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ และสงกรานต์ ขึ้น เพื่อรวบรวมข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนและการรายงานผ่านระบบ  e-report ของจังหวัดในเขต รับผิดชอบและรายงานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนให้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศ.ปถ.) ทราบตลอดระยะเวลา 7 วันอันตรายและช่วงปกติของการรายงานข้อมูลความปลอดภัยทางถนนทั้งปี

          สำหรับข้อมูลในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมาระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2560 - 3 มกราคม 2561 ของจังหวัด ในเขตรับผิดชอบของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 12 สงขลามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นจำนวน 194 เขามีผู้บาดเจ็บจำนวน 206 คนและมีผู้เสียชีวิตจำนวน 12 คน (เสียชีวิต 10 คนและเสียชีวิตสะสม 2 คน) ซึ่งถือได้ว่าการดำเนินการรายงานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนเป็นภารกิจสำคัญที่อำเภอและจังหวัดต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องต่อไป

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด /ข่าว

ประชา โชคผ่อง/ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา 5  มี.ค. 61