1.1

จังหวัดสงขลา จัดงานวันสตรีสากล ประจำปี 2561 ครั้งที่ 20 มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับบทบาทและสถานภาพสตรี

          วันนี้(8 มี.ค.61) ที่ห้องประชุมอาคารศรีเกียรติพัฒน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายนิพนธ์ บุญญามณี เป็นประธานกล่าวเปิดงานวันสตรีสากลจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 20 ประจำปี 2561 พร้อมด้วยนางนันท์นภัส วิไลรัตน์ นายกสมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา กล่าวรายงาน โดยมีองค์กรสตรีในจังหวัดสงขลา จำนวน 20 องค์กรและหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องกว่า 500 คน เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธี

          นางนันท์นภัส วิไลรัตน์ นายกสมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา กล่าวว่า องค์การสหประชาชาติกำหนดให้วันที่ 8 มีนาคมของทุกปี เป็นวันสตรีสากล เพื่อให้สตรีในประเทศต่างๆ ทั่วโลกได้จัดงานเฉลิมฉลอง และรำลึกถึงความเป็นมาแห่งการต่อสู้ เพื่อให้ได้มาซึ่งความเสมอภาค ความยุติธรรม และการรวมพลังแสดงออกถึงบทบาทของสตรีที่ได้มีส่วนร่วมสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าแก่สังคมตลอดมา 

           สำหรับประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติได้แสดงเจตนารมณ์ที่จะปฏิบัติตามพันธะสัญญาต่อเวทีโลกจึงได้ก่อตั้งวันสตรีสากลและเปิดโอกาสให้สตรีเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดความเป็นไปของสังคมเกือบทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง เพื่อให้สตรีได้มีโอกาสทัดเทียมบุรุษ ทั้งนี้เพื่อมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับบทบาทและสถานภาพสตรี โดยได้มีการดำเนินการทั้งในแง่กฎหมาย นโยบาย มาตรการและกิจกรรมต่างๆ ในการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย คือ เจตนารมณ์ให้มีความเป็นธรรมเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ระหว่างหญิงชายในทุกรูปแบบ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการใช้ การควบคุมทรัพยากร เพื่อให้หลุดจากการกีดกันต่างๆ ให้สตรีได้มีโอกาสรับประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกัน

          นอกจากนี้กิจกรรมในงานประกอบด้วย พิธีมอบโล่รางวัลแก่สตรีที่มีผลงานดีเด่นในสาขาต่างๆ จาก 16 อำเภอและองค์กรสตรีในจังหวัดสงขลา 20 คน พร้อมทั้งการร่วมร้องเพลงสตรีสากล มาร์ชสงขลา สตรีอาสาพัฒนาและชมการแสดงของสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลาอีกด้วย

พิมพิศา แสงมณี/ ข่าว

จิรพัฒน์ วงศ์กระจ่าง/ภาพ

8 มีนาคม 2561

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา