1 6

สำนักงานตรวจสอบพิเศษภาค 15 รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรณจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่ง พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 4
          สำนักงานสอบพิเศษภาค 15 จะรับรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรณจุและแต่งตั้งบุคคล เป็นลูกจ้างสมทบ เข้าทำงานในสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสตูล อาศัยอำนาจตามความในข้อ 10 (2) แห่งระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยลูกจ้างสำนักงานการตรวจแผ่นดิน พ.ศ. 2551 และที่ แก้ไขเพิ่มเติม และคำสั่งสำนักงานการตรวจแผ่นดิน ที่ 134/2555 ลงวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2555 เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ให้ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าตรวจเงินแผ่นดิน จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก1อัตรา          

            ตำแน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดินชั้น 4
            ประจำสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสตูล จำนวน 1 อัตรา

          ผู้ประสงค์จะสมัครสอบและขอยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ สำนักงานตรวจแผ่นดินจังหวัดสตูล อาคารศาลากลางหลังใหม่ ชั้น 3 ตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ได้ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสตูล หมายเลขโทรศัพท์ 074-723026-7ในวันและเวลาราชการ

ศิษฎาภา ทองสุวรรณ/ ข่าว
11 ก.ค. 60
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา