1.1

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลาร่วมกับสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ จัดประชุมขับเคลื่อนสังคมไทยปลอดบุหรี่ ครั้งที่ 3 เพื่อสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงควบคุมการบริโภคยาสูบ

       วันนี้ (13 พ.ย. 60) ที่โรงแรมบีพี สมิหลาบีช รีสอร์ท จังหวัดสงขลา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลาร่วมกับสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ จัดประชุมขับเคลื่อนสังคมไทยปลอดบุหรี่ ครั้งที่ 3 เพื่อสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงควบคุมการบริโภคยาสูบ ซึ่งสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ เป็นองค์กรที่มีสมาชิกทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมขับเคลื่อนงานในเชิงรุกพัฒนาเพิ่มศักยภาพภาคีเครือข่ายภาคใต้ในการรณรงค์ควบคุมการบริโภคยาสูบเพื่อให้เกิดความตระหนักรู้ถึงปัญหาและโทษพิษภัยของบุหรี่ โดยมีนายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานเปิดการประชุมพร้อมด้วยนายแพทย์อุทิศศักดิ์ หริรัตนกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รองผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ ประธานสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมในครั้งนี้

       ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ เลขาธิการสมาพันธ์ เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ กล่าวว่า สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติ เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ได้จัดการประชุมขับเคลื่อนสังคมไทยปลอดบุหรี่ครั้งที่ 3 เพื่อสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาเพิ่มศักยภาพในการรณรงค์ควบคุมการบริโภคยาสูบ โดยในภาคเช้าจะเป็นการประชุมร่วมที่สร้างความร่วมมือ ร่วมกันขับเคลื่อนให้เกิดความสำเร็จส่วน ในภาคบ่ายจะแบ่งการประชุมเป็น 4 ห้องย่อยได้แก่ ห้องย่อยที่ 1 เรื่อง "Change Agent 4.0” ผู้นำการควบคุมยาสูบยุคใหม่ ห้องย่อยที่ 2 เรื่องการดำเนินการสถานสาธารณสุขปลอดบุหรี่ ห้องย่อยที่ 3 เรื่องการดำเนินการสถานประกอบการปลอดบุหรี่และห้องย่อยที่ 4 เรื่องการอบรมเชิงปฏิบัติการแบบเข้มข้นต่อยอด (Training of Trainer-TOT)

       สำหรับสถานการณ์การบริโภค ยาสูบในจังหวัดสงขลาพบว่ามีแนวโน้มการสูบบุหรี่สูงขึ้นจากร้อยละ 22.81 ในปี 2554 เพิ่มเป็นร้อยละ 23.5 ในปี 2560 ซึ่งมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศและจากผลการรณรงค์ให้ประชาชนเข้าร่วม "โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชันย์" ปี 2560-2562 จังหวัดสงขลามีกลุ่มเป้าหมายทั้งสิ้น 53,121 คน มีผู้สมัครใจเลิกบุหรี่ในปี 2560 จำนวน 33,174 คน คิดเป็นร้อยละ 62.45 และสามารถเลิกบุหรี่ได้สำเร็จหลังติดตามครบทุกเดือนจำนวน 5,926 คน คิดเป็นร้อยละ 17.86

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว

จิรพัฒน์ วงศ์กระจ่าง/ภาพ

13 พ.ย. 60

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา