1.1

จังหวัดสงขลาเตรียมความพร้อม ขับเคลื่อนพัฒนาสงขลาสู่เมืองมรดกโลก


         วันนี้ (9 มิ.ย.63) ที่ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า ศาลากลางจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายนฤทธิ์ มงคลศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาสงขลาสู่เมืองมรดกโลก ครั้งที่ 1/2563 เพื่อขับเคลื่อน การดำเนินงานอนุรักษ์ พัฒนา ขยายเขตเมืองเก่าสงขลา และหารือแนวทางการพัฒนาเมืองเก่าสงขลาสู่เมืองมรดกโลก โดยมี นายพรชัย เพชรพิมพ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา ร้อยเอกบุณยฤทธิ์ ฉายสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 11 สงขลา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และเอกชน เข้าร่วม


          สำหรับการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาสงขลาสู่เมืองมรดกโลกในครั้งนี้ที่ประชุมได้มีการหารือในเรื่องการขับเคลื่อนการดำเนินงานอนุรักษ์และพัฒนา เมืองเก่า ผลการดำเนินงานการขยายเขตเมืองเก่าสงขลา ความก้าวหน้าการเข้าร่วมโครงการ Upstream Process ของศูนย์มรดกโลก แนวทางการพัฒนาเมืองเก่าสงขลา และโครงการสงขลาสู่เมืองมรดกโลก
นอกจากนี้ในที่ประชุมได้มีการร่วมกันพิจารณาเรื่องการเข้าร่วมโครงการ Upstream Process ของศูนย์มรดกโลก (UNESCO) “Songkhla old town: multiculral settlement on lndo - Pacific Land Bridge” การขยายเขตเมืองสงขลา (เมืองเก่าสงขลาเขาแดง เมืองเก่าสงขลาแหลมสน พื้นที่เกาะยอ) และการขับเคลื่อนผลักดันให้เมืองเก่าสงขลาก้าวสู่เมืองมรดกโลก


          ทั้งนี้เพื่อเป็นการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า เผยแพร่ศักยภาพของเมืองเก่าสงขลา ในการยกระดับไปสู่การเป็นเมืองมรดกโลก และประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลา เพื่อสร้างความตระหนักในคุณค่าและความสำคัญของมรดกทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของจังหวัดสงขลา   ก่อให้เกิดความร่วมมือที่เข้มแข็ง และความสมานฉันท์ของทุกวัฒนธรรม


ข่าว / ฟารีด้า รอดกุบ
ภาพ / ประชา โชคผ่อง
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา