1.1

จังหวัดสงขลา เดินหน้าสร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชน หนึ่งตำบล หนึ่งพื้นที่สาธารณะ

แปลงปลักจากสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ปัญหาความยากจนในพื้นที่ ต.นาทับ อ.จะนะ จ.สงขลา


          วันนี้ (18 มิ.ย.63) ที่ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลนาทับ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ เป็นประธานการประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจโครงการจัดที่ดินตามนโยบาย เพื่อแก้ปัญหาความยากจนในที่ดินสาธารณประโยชน์ หนึ่งตำบล หนึ่งพื้นที่สาธารณะ แปลงปลักจากสาธารณประโยชน์ ในพื้นที่ หมู่ 7,11 ต.นาทับ อ.จะนะ จ.สงขลา โดยมี ว่าที่พันตรี ยุทธนา เจ้าดูรี นายอำเภอจะนะ รวมถึง นายกเทศมนตรีตำบลนาทับ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา ที่ดินจังหวัดสงขลาผู้แทนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ธ.ก.ส.ภาคใต้ หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และ ประชาชน หมู่ 7,11 ตำบลนาทับ กว่า 300 คน เข้าร่วมการประชุมและรับฟังการบรรยาย


          สำหรับการดำเนินการจัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้ชุมชน ในที่ดินสาธารณประโยชน์ที่ประชาชนเลิกใช้ประโยชน์ร่วมกันแล้ว มาจัดระเบียบการถือครองให้แก่ประชาชนเป็นแปลงรวม โดยการออกหนังสืออนุญาตให้แก่ชุมชนที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล ในรูปแบบสหกรณ์ หรือรูปแบบอื่นที่เหมาะสม ตามสภาพพื้นที่ เพื่อเข้าใช้ประโยชน์ในที่ดิน เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคมที่ผ่านมา อำเภอจะนะได้มีการหารือเพื่อหาที่สาธารณประโยชน์ แปลงที่มีความเหมาะสมและเข้าหลักเกณฑ์ ในที่ประชุมมีมติเห็นด้วย โดยเลือกแปลงปลักจากสาธารณประโยชน์ ซึ่งมีหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงเลขที่ สข.0378 หมู่ที่ 7,11 ต.นาทับ อ.จะนะ จ.สงขลา เนื้อที่ประมาณ 2335 ไร่ ซึ่งบริเวณที่ประชาชนใช้เป็นที่อยู่อาศัยและทำการเกษตรอย่างชัดเจน กว่า 263 ครัวเรือน เนื้อที่ประมาณ 783 ไร่เศษ ของเนื้อที่ทั้งหมดนั้น ไม่มีความจำเป็นที่จะเป็นที่หวงห้ามใช้ประโยชน์ร่วมกันต่อไป


          ทั้งนี้การปฏิบัติการบริหารจัดการที่ดินของรัฐที่มีการบุกรุกที่ดินสาธารณประโยชน์ เพื่อให้ประชาชนที่อยู่ในสาธารณประโยชน์ที่มีการบุกรุก ได้รับการจัดระเบียบการถือครองที่ดิน เป็นการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ ตามนโยบายของคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ และเป็นการเพิ่มศักยภาพและโอกาสให้ประชาชน แก้ปัญหาความยากจน ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน

 

 


ภาพ-ข่าว / ฟารีด้า รอดกุบ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
18 มิ.ย.63