1.1

มท.2 ลงพื้นที่ตลาดน้ำคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เร่งแก้ไขปัญหาน้ำเสียอย่างเป็นรูปธรรม

        วันนี้ (27 มิ.ย.63)ที่บริเวณ คลองแห ตลาดน้ำคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายอมร วงศ์วรรณ ปลัดเทศบาลนครหาดใหญ่ และ นายชีระ วงศ์บูรณะ ผู้อำนวยการองค์การจัดการน้ำเสีย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน การจัดการน้ำเสียในพื้นที่เทศบาลนครหาดใหญ่ รวมทั้งมอบนโยบายให้องค์การจัดการน้ำเสียและเทศบาลนครหาดใหญ่ร่วมกันแก้ไขปัญหาน้ำเสียอย่างเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการบูรณาการในระดับพื้นที่ โดยให้กระทรวงมหาดไทยเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนภารกิจสำคัญด้านการแก้ไขปัญหาน้ำเสีย

        นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ตลาดน้ำคลองแหเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของอำเภอหาดใหญ่ และคลองแห่งนี้เป็นเสมือนเส้นทางน้ำซึ่งปัจจุบันเป็นตลาดการท่องเที่ยวจึงต้องดูแลระบบนิเวศ เพื่อให้ระบบน้ำมีคุณภาพที่ดีขึ้น จึงถือโอกาสนี้ให้ประชาชน ช่วยกันรักษาสภาพน้ำ รวมถึงพี่น้องประชาชนที่อยู่บริเวณริมฝั่งคลองทั้งหมดได้มีส่วนร่วมที่จะดูแลรักษาคุณภาพของน้ำ โดยต้องร่วมมือร่วมใจไม่ทิ้งของสกปรกหรือสิ่งปฏิกูลลงในคลองแหเพื่อให้คลองแห่งนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดสงขลา ซึ่งองค์การจัดการน้ำเสียจะดูแลทั้งระบบต่อเนื่องตั้งแต่เทศบาลนครหาดใหญ่ เทศบาลเมืองควนลัง เทศบาลคอหงส์ จนถึงเทศบาลเมืองคลองแห เพื่อดูแลระบบน้ำเสียทั้งระบบ นำไปสู่การบำบัดก่อนที่จะปล่อยลงสู่แหล่งน้ำต่อไป

        สำหรับการตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน การจัดการน้ำเสีย บริเวณ คลองแห ตลาดน้ำคลองแห อำเภอหาดใหญ่ วันนี้ มีการเทน้ำหมักชีวภาพ EM และจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียลงในคลองแห เพื่อเป็นการบำบัดน้ำในเบื้องต้น ให้คุณภาพในคลองแหดีขึ้น เตรียมพร้อมเปิดบริการตลาดน้ำคลองแหในวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 นี้ ทั้งนี้ องค์การจัดการน้ำเสีย หรือ อจน. ได้มีข้อตกลงร่วมกับเทศบาลนครหาดใหญ่ ในการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนของเทศบาล ด้วยความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหามลภาวะน้ำเสียของชุมชน รวมทั้งร่วมกันเสริมสร้างจิตสำนึกรับผิดชอบของประชาชนในพื้นที่อีกด้วย

 

ข่าว / ฟารีด้า รอดกุบ
ภาพ / อรรคพงษ์ - จิรพัฒน์
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
27 มิ.ย.63