1.1

ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เปิดโครงการคลีนิคเกษตรเคลื่อนที่ ไตรมาส 3 ในพื้นที่อำเภอสทิงพระ มุ่งเน้นให้บริการแก่เกษตรกรในการแก้ไขปัญหาการผลิตด้านการเกษตรที่ครอบคลุมและทั่วถึง

      วันนี้ (9 ก.ค. 63 ) ที่หอประชุมรัตนโกสินทร์ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเคลื่อนที่ ไตรมาสที่ 3 ที่มุ่งเน้นให้บริการแก่เกษตรกรในการแก้ไขปัญหาการผลิตด้านการเกษตรที่ครอบคลุมและทั่วถึง โดยมีนายประยูรศักดิ์ สุวรรณวงศ์ นายอำเภอสทิงพระ นายวิชัย ศรีสมโภชน์ เกษตรจังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ องค์กรปกครองส่วท้องถิ่น ตลอดจนประชาชนและเกษตกรในพื้นที่อำเภอสทิงพระเข้าร่วมภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมโรคแบบ New Normal ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเข้มงวด ทั้งการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าไปภายในหอประชุม การสวมหน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่างทางสังคม การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 อย่างจริงจังต่อเนื่อง

        นายวิชัย ศรีสมโภชน์ เกษตรจังหวัดสงขลา กล่าวว่า โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ พ.ศ. 2545 เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ดำรงพระอิสริยายศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรในการแก้ไขปัญหาการผลิตด้านการเกษตรได้อย่างรวดเร็ว อย่างทั่วถึงและ สอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร ซึ่งมีการบูรณาการความร่วมมือกันระหว่าง หน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพัฒนาฟื้นฟูเกษตรกร ให้สามารถทำการผลิตทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยเป็นการปฏิบัติงานในเชิงรุกที่ทำให้เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายที่มีปัญหาให้ได้รับบริการทางการเกษตร เช่นการวิเคราะห์ดิน การวินิจฉัยโรคพืช โรคสัตว์ โรคสัตว์น้ำ รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและฝึกอบรมความรู้การเกษตรเสริมเพิ่มเติมควบคู่กันไปด้วย

         ภายในงานมีกิจกรรมประกอบด้วย การเปิดให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ จำนวน 12 คลินิก ได้แก่ คลินิกดิน คลินิกพืช คลินิกปศุสัตว์ คลินิกประมง คลินิกบัญชี คลินิกสหกรณ์ คลินิกสปก. คลินิกชลประทาน คลินิกยาง คลินิกข้าว คลินิกอารักขาพืช คลินิกเกษตรและสหกรณ์ และคลินิกอื่นๆ การให้บริการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คาดว่าจะมีเกษตรกรมาร่วมงานและเข้ารับบริการทางการเกษตรไม่น้อยกว่า 200 คน

 

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว
ประชา-วิทยา/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
9 ก.ค. 63