1.1

จังหวัดสงขลา เปิดโครงการฝึกอบรมจัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ

ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลปากบาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา


          วันนี้ (13 ก.ค.63) ที่ ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชน อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา นายนฤทธิ์ มงคลศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประธานเปิดโครงการฝึกอบรมจัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลปากบาง เพื่อพัฒนาพื้นที่ในชุมชนให้มีความเจริญและเกิดประโยชน์อย่างถาวร โดยมีนาย อับดุลเล๊าะฮ์ หัดเล๊าะ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากบาง ส่วนราชการ และจิตอาสาตำบลปากบางกว่า 50 คนเข้าร่วม


         องค์การบริหารส่วนตำบลปากบาง ได้จัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลปางบาง ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย โดยความประสงค์ของศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ให้จัดตั้งชุดปฏิบัติการ จิตอาสาปฏิบัติการประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งองค์การบริหารส่วนตำบล และเทศบาลตำบลทุกแห่ง เพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือการปฏิบัติงาน ของเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550


         สำหรับโครงการฝึกอบรมจัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลปากบาง ประกอบด้วยชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ จำนวน 50 คน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 - 15 กรกฎาคม 2563 เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ และความเข้มแข็งให้แก่องค์การบริการส่วนตำบลปากบาง ให้มีบุคลากรที่สมารถปฏิบัติหน้าที่ ช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมความรู้ ด้านการจัดการสาธารณภัยเบื้องต้น ระบบบัญชาการเหตุการณ์ การควบคุมสั่งการ พัฒนาการปฏิบัติงานกู้ภัยในภาวะฉุกเฉิน ให้เป็นระบบรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ และสนับสนุนโครงการจิตอาสาพระราชทานให้มีความเข้มแข็ง ชำนาญ สร้างความปลอดภัยให้แก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และพัฒนาพื้นที่ในชุมชนให้มีความเจริญและเกิดประโยชน์อย่างถาวร

 


ข่าว / ฟารีด้า รอดกุบ
ภาพ / อรรคพงศ์-วิทยา
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
13 ก.ค.63