1.1

จังหวัดสงขลา คัดเลือกผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน เพื่อรับมอบ “ไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน” หลังจากลงพื้นที่สำรวจผู้ป่วยฯ ในจังหวัดสงขลา


          วันนี้ (14 ก.ค.63) ที่ห้องประชุมสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา นางกัญจนา เกลี้ยงเกลา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา นำหัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้ป่วยโรคพาร์กินสันในการรับมอบ “ไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน” ครั้งที่ 2/2563 เพื่อคัดเลือกผู้ป่วยในจังหวัดสงขลาที่มีคุณสมบัติในการรับมอบไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ลดปัญหาการเดินติด การทรงตัวและเพิ่มความมั่นคงในการก้าวเดิน

          สภากาชาดไทย โดยศูนย์เป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสัน ฯ ได้จัดทำโครงการไม้เท้าเลเซอร์ช่วยเดินพระราชทาน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อให้ผู้ป่วยใช้เป็นอุปกรณ์ช่วยเพิ่มความมั่นคงในการก้าวเดิน และใช้แสงเลเซอร์ช่วยกระตุ้นให้ผู้ป่วยก้าวเดินได้ง่ายขึ้น ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาสภากาชาดไทย พระราชทานนามไม้เท้านี้ว่า “ไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน” เพื่อมอบให้แก่ผู้ป่วยโรคดังกล่าวในชุมชนของแต่ละจังหวัด

           สำหรับการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้ป่วยโรคพาร์กินสันในการรับมอบ “ไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน” ครั้งที่ 2/2563 ของจังหวัดสงขลา มีการร่วมกันพิจารณา ยอดผู้สมัครในจังหวัดสงขลา ที่เจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่สำรวจพบว่ามีจำนวน 16 ราย ประกอบด้วย อำเภอเมืองสงขลา จำนวน 4 ราย อำเภอสทิงพระ จำนวน 1 ราย อำเภอจะนะ จำนวน 1 ราย อำเภอสะบ้าย้อย จำนวน 5 ราย และอำเภอสะเดา จำนวน 4 ราย ซึ่งในที่ประชุมจะร่วมกันพิจารณาผลการตรวจเยี่ยมและสัมภาษณ์ ของผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน เพื่อคัดเลือกรับมอบ “ไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน” ตามคุณสมบัติและหลักเกณฑ์

           ทั้งนี้ เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผู้ป่วย ที่จะได้รับ ไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน ต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในทะเบียนบ้านในพื้นที่ของจังหวัดสงขลา ติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน เป็นผู้มีมีสัญชาติไทย เชื้อชาติไทย มีรายได้สุทธิของครอบครัวต่อคน ต่อปี ไม่เกิน 30,000 บาท หากมีรายได้เกินกว่า 30,000 บาท แต่มีเหตุผลความจำเป็นสมควรได้รับความช่วยเหลือให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการคัดเลือกผู้ป่วยโรคพาร์กินสันในการรับมอบ “ไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน”


          นอกจากนี้ ผู้ป่วยจะต้องมีใบรับรองแพทย์ยืนยันว่าป่วยเป็นโรคพาร์กินสันที่แพทย์โรงพยาบาลในสังกัดรัฐออกให้ ระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันรับสมัคร และยินยอมให้ความร่วมมือกับศูนย์พาร์กินสัน ฯ ในการประเมินอาการ การเดินติด ก้าวขาไม่ออก เพื่อการพิจารณาคัดเลือกของเจ้าหน้าที่อีกด้วย


ภาพ / ประชา – วิทยา
ข่าว / ฟารีด้า รอดกุบ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
14 ก.ค.63