1.1

สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน จัดโครงการสื่อสารสร้างการรับรู้งานประกันสังคม ครั้งที่ 1/2563 เน้นสร้างการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องในสิทธิต่างๆ ของผู้ประดันตนและนายจ้าง

      วันนี้ (15 ก.ย.63) ที่โรงแรมคริสตัลหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นางสาวไพลิน จินดามณีพร ผู้ตรวจราชการกรม เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการสื่อสารสร้างการรับรู้งานประกันสังคม” ครั้งที่ 1/2563 สำนักงานประกันสังคม ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้บริการความรู้แกประชาชน โดยมุ่งเน้นการทำงานเชิงรุก ทั้งในด้านการส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้างในสถานประกอบการ เพื่อลดการสูญเสียจากการประสบอันตรายเนื่องจากการทำงาน และการป้องกันโรคที่เกิดจากการทำงาน ทั้งนี้ให้มีการเชื่อมโยงภารกิจศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานฯ โดยเน้นสร้างการรับรู้ การประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ใหม่ๆ ของสำนักงานประกันสังคม ให้กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบทันต่อเหตุการณ์ เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว สำนักงานประกันสังคมจึงได้จัดให้มีการประชาสัมพันธ์เชิงรุก โดยใช้สื่อบุคคล ซึ่งเป็นสื่อที่ดีที่สุด และสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ผลมากที่สุด

        การจัดโครงการครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากสื่อมวลชน ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับงานประกันสังคมในสถานประกอบการ และประกันสังคมจังหวัดพร้อมเจ้าหน้าที่ รวม 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสงขลา พัทลุง สตูล ตรัง ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส เข้าร่วมโครงการฯจำนวน 80 คน มีกำหนดการจัดโครงการ จำนวน 2 วัน คือ วันที่ 14-15 กันยายน 2563 โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านงานประกันสังคม มาให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วย นางอุษณีย์ ศิลปศร ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ นายแพทย์ไกรจักร แก้วนิล ที่ปรึกษาทางการแพทย์กองทุนเงิน นางสาวอรุณี ศรีโต คณะกรรมการประกันสังคม และนายกฤชกรรณ์ชัย บัวดำ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ เป็นผู้ดำเนินการเสวนา ซึ่งจัดให้มีกิจกรรมมีหลากหลายรูปแบบ อาทิ การให้ความรู้เรื่องสิทธิ ประโยชน์กองทุนประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน ตามนโยบาย Healthy Thailand, กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ 4 อ. ได้แก่ อารมณ์/จิตใจ อาหาร ออกกำลังกาย อนามัยสิ่งแวดล้อม, การเสวนางานประกันสังคม เรื่อง “รู้สิทธิ สร้างสุข(ภาพ)กับประกันสังคม” เป็นต้น

           ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับงานประกันสังคมเพิ่มขึ้น รวมทั้งเป็นโอกาสการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและมุมมองต่างๆ เพื่อพัฒนาการประกันสังคมของประเทศต่อไปในอนาคต

 

ข่าว//ณัฐภรณ์ ศรีมณีรักษ์
ภาพ/สำนักงานประกันสังคม
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
15 ก.ย.63