1.1

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ร่วมกับ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา และหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมรณรงค์ “คนไทยฟันดี สดุดีสมเด็จย่า” ตุลาคม 2563 เดือนแห่งการรณรงค์ดูแล สุขภาพช่องปากคนไทย เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

       วันนี้ (21 ต.ค. 63) ที่ทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายแพทย์ศักดิ์ชัย ตั้งจิตวิทยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงขลา เปิดกิจกรรมรณรงค์ “คนไทยฟันดี สดุดีสมเด็จย่า” ตุลาคม 2563 เดือนแห่งการรณรงค์ดูแลสุขภาพช่องปากคนไทย เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยมีนางนัฏฐา ติลกการย์ ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ นายสมพงศ์ สนิทมัจโร ผู้อำนวยการทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรมโรงพยาบาลสงขลา หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุขจังหวัดสงขลา บุคลากรทางด้านทันตแพทย์ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมราชทัณฑ์ เข้าร่วม

        มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ทางทันตสาธารณสุขเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในวันที่ 21 ตุลาคม ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2529 เป็นครั้งแรก และตลอดมาทุกปี ซึ่งในปีพุทธศักราช 2532 คณะรัฐมนตรีจึงมีมติให้วันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปีเป็น “วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ" ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งประเทศก็ได้ดำเนินกิจกรรมรณรงค์ทางทันตสาธารณสุขต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

     สำหรับกิจกรรมรณรงค์ 21 ตุลาคม ของทุกปีนั้น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มูลนิธิ พอ.สว, ทันตแพทยสภา, ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ดำเนินการรณรงค์ทางทันตสาธารณสุขเนื่องใน “วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล โดยมุ่งเน้นให้บริการแก่ประชาชนในท้องที่ทุรกันดาร โดยทันตบุคลากรในพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนไต้บรรเทาทุกข์เนื่องจากโรคในช่องปาก ซึ่งในปีนี้จังหวัดสงขลาได้กำหนด กิจกรรมรณรงค์ทันตสาธารณสุขแห่งชาติให้สถานบริการทุกแห่งที่มีบริการทันตกรรม ให้บริการโดยไม่คิดมูลค่าแก่ผู้มารับบริการในวันที่ 21 ตุลาคม

    จังหวัดสงขลา จึงได้จัดจุดรณรงค์ใหญ่ทางทันตสาธารณสุข ณ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา เพื่อให้ผู้ต้องขังในทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา ได้ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และร่วมแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี อีกทั้งยังได้รับบริการทางทันตกรรม โดยไม่คิดมูลค่าและได้รับความรู้ที่ถูกต้องในการดูแลสุขภาพในช่องปากของคนเอง และเพื่อนผู้ต้องราชทัณฑ์ โดยมีกิจกรรมในการรณรงค์ ประกอบด้วย การจัดบอร์ดนิทรรศการรณรงค์การสร้างเสริมทันตสุขภาพในผู้ต้องราชทัณฑ์ บริการถอนฟัน บริการอุดฟัน และบริการขูดหินปูน

 

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด /ข่าว/ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

21 ต.ค. 63