1.1

จังหวัดสงขลา ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 36/2563 ติดตามความคืบหน้าสถานการณ์โควิด -19 เน้นรับมือสถานการณ์แพร่ระบาดในประเทศเพื่อนบ้าน

      วันนี้ (22 ต.ค. 63) เวลา 13:00น.นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 36/2563 ณ ห้องประชุม CEO ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เนื่องด้วยมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น อาจส่งผลกระทบต่อการแพร่ระบาดผ่านช่องทางจุดผ่านแดนของจังหวัดสงขลาจึงมีความจำเป็นที่จะต้องรายงานความคืบหน้า ข้อมูลสถานการณ์ปัจจุบัน ข้อมูลกรณีการส่งต่อผู้ป่วยจากประเทศมาเลเซีย การขนส่งสินค้าผ่านพรมแดน สถานที่กักตัวของจังหวัดสงขลา รวมถึงสรุปผลการดำเนินงาน ดูแลคนไทยคนโทษจากมาเลเซียเดินทางกลับ โดยเป็นการสรุปจากโรงพยาบาลปาดังเบซาร์

       ทั้งนี้ที่ประชุมได้พิจารณาการกำหนดพื้นที่สำหรับจอดยานพาหนะขนส่งสินค้า การแต่งตั้งผู้บัญชาการเหตุการณ์ประจำช่องทางผ่านแดน ได้แก่ นายอำเภอสะเดา และนายอำเภอนาทวี ซึ่งมีหน้าที่กำกับดูแล สั่งการ และประสานการปฏิบัติในการเข้า-ออก ช่องทางให้เป็นไปตามข้อกำหนด คำสั่ง และระเบียบกฎหมายที่เดี่ยวข้องโดยเคร่งครัดพร้อมทั้งพิจารณาแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้ช่องทางเข้า-ออก นอกจากนี้ที่ประชุมได้พิจารณาแนวทางการตรวจคัดกรองโรค และตรวจหาเชื้อโดยการสุ่มตรวจแรงงานเมียนมาในสถานประกอบการณ์ที่มีการจ้างแรงงานเมียนมา ที่สำคัญได้มีการประเมินความพร้อมในการบริหารจัดการโรค COVID-19 ในพื้นที่รองรับผู้เดินทางเข้าราชอาณาจักร เพื่อการท่องเที่ยวแลัพำนัดอาศัยระยะยาวอีกด้วย

 

ข่าว / กฤชกรรณ์ชัย บัวดำ

ภาพ / วิทยา สันบู

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

22 ต.ค.63