1.1

จังหวัดสงขลาประชุมคณะกรรมการดำเนินการในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน เพื่อพิจารณาอนุมัติขยายวงเงินทดรองราชการในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

         วันนี้(27 ต.ค.63) ที่ห้องประชุมเฟื่องฟ้า ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายวรณัฎฐ์ หนูรอต ปลัดจังหวัดสงขลา ประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครั้งที่ 19/2563 โดยมี นายเชาวลิต นิฒรรัตน์ หัวหน้า สนง.ปภ.จังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายพนมเทียน เส้งวั่น ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา รวมถึง ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง

          สำหรับการประชุมคณะกรรมการดำเนินการในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วันนี้ในที่ประชุมได้มีการรายงานสรุปยอดเงินอนุมัติการใช้เงินทดรองราชการและร่วมพิจารณาเพื่ออนุมัติใช้เงินทดรองราชการในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ตามระเบียบทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2562 กรณีขยายวงเงินทดรองราชการในเชิงป้องกันและยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้แก่ อำเภอสะเดา เป็นค่าใช้จ่ายในกระบวนการคัดกรองตามขั้นตอนและมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ให้กับผู้ที่เดินทางมาจากประเทศมาเลเซีย ที่ผ่านทางด่านพรมแดนสะเดา

             ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลามอบอำนาจให้นายอำเภอสะเดา และสำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา เป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนในการดำเนินการโครงการฯ โดยใช้จ่ายจากเงินทดรองราชการตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 กรณีขยายวงเงินทดรองราชการในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD - 19) วงเงินขยาย 50 ล้านบาท และเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จให้ส่งเอกสารการเบิกจ่ายให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

 

ฟารีด้า รอดกุบ /ภาพ-ข่าว

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

27 ต.ค. 63