1.1

รองผู้ว่าฯ สงขลา เปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน กรณีเกิดอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม เทศบาลเมืองเขารูปช้าง ประจำปี 2563

      วันนี้ (30 ต.ค.63) ที่ สำนักงานเทศบาลเมืองเขารูปช้าง จังหวัดสงขลา นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน กรณีเกิดอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม ประจำปี 2563โดยมีนายประสงค์ บริรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้าง เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์

         ด้วยจังหวัดสงขลา มีพื้นที่ตั้งอยู่ภายใต้อิทธิพลของพายุหมุนเขตร้อน ลมมรสุมที่พัดผ่าน คือฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม ถึง เดือนตุลาคม และฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึงเดือนมกราคม ของทุกปี มีผลทำให้จังหวัดสงขลาเข้าสู่ฤดูฝน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม อาจมีความกดอากาศต่ำกำลังแรงก่อตัวขึ้น และพัฒนาเป็นพายุหมุนเขตร้อน เป็นเหตุให้มีฝนตกหนักถึงหนักมาก เป็นบริเวณกว้างอาจจะส่งผลกระทบต่อชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน

      เทศบาลเมืองเขารูปช้าง จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม ประจำ 2563 ขึ้น เพื่อเป็นการป้องกันและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ ที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งเทศบาลเมืองขารูปช้าง ได้กำหนดเปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน กรณีเกิดอุทกภัยวาตภัย และดินโคลนถล่ม ประจำปี 2563 เพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติการเตรียมความพร้อมไว้รองรับสถานการณ์ ตั้งแต่ยามปกติ เพื่อเป็นศูนย์อำนวยการสำหรับวางแผน สั่งการวิเคราะห์สถานการณ์ ควบคุมการปฏิบัติงานในการแก้ไขปัญหา จากภัยพิบัติต่าง ๆ ให้เป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด และเพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น แก่ผู้ประสบภัยพิบัติ ตลอด 24 ชั่วโมง

          การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินฯ ในครั้งนี้ ถือเป็นเรื่องของการเตรียมความ พร้อมในด้านบุคลากร อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และระบบการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยก่อนเกิดภัย การให้ความช่วยเหลือระหว่างเกิดภัย และการฟื้นฟูภายหลังเกิดภัย อีกทั้งเป็นการบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆ ในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอีกด้วย

 

ฟารีด้า รอดกุบ /ข่าว

อรรคพงษ์-วิทยา /ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

30 ต.ค.63