1 4

ประกาศจังหวัดสงขลา ขอเชิญบริจาคเงิน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
            ตามที่ได้เกิดอุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นมา ยังผลให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นจำนวนมาก ซึ่งรัฐบาลไทยภายใต้การนำของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนไปแล้ว นั้น
           ขณะนี้ประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือกำลังเดือดร้อนอย่างหนัก เนื่องจากภัยพิบัติอุทกภัยได้สร้างความเสียหายรุนแรงเป็นวงกว้าง ประชาชนขาดที่อยู่อาศัย ขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ เพื่อแสดงออกถึงน้ำใจไมตรีต่อพี่น้องประชาชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดสงขลา จึงได้ตั้งสถานที่รับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือขึ้น เพื่อเป็นสถานที่รับบริจาคเงินนำส่งให้กับสำนักนายกรัฐมนตรีจัดหาซื้อสิ่งของอุปโภคบริโภคและเครื่องใช้จำเป็นสำหรับใช้ในการดำรงชีพแก่ผู้ประสบภัยเป็นการเร่งด่วน
          จังหวัดสงขลา จึงขอเชิญชวนพี่น้องชาวสงขลา ร่วมบริจาคเงินเพื่อนำส่งให้กับสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งสะดวกในการจัดหาสิ่งของนำไปช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยบริจาคได้ ณ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลาศาลากลางจังหวัดสงขลา โทร 074-3163804 และที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอในท้องที่จังหวัดสงขลาชื่อบัญชี “ บัญชีเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยจังหวัดสงขลา” เลขที่ 986-2809558 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ศิษฎาภา ทองสุวรรณ / ข่าว
16 ส.ค. 60
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา