1 4

แจ้งวันหยุดราชการ เนื่องในวันตรุษอีฎิ้ลอัดฮา (รายอฮัจยี) ประจำปี 2560
           ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดเวลาทำงานและวันหยุดราชการ (ฉบับที่ 21) พ.ศ.2556 กำหนดให้วันตรุษอีฎิ้ลอัดฮา (วันรายอฮัจยี) เป็นวันหยุดราชการประจำปีเพิ่มอีก 1 วัน ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลา
           สำหรับปี พ.ศ. 2560 นี้ วันตรุษอีฎิ้ลอัดฮา (วันรายอฮัจยี) ตรงกับวันศุกร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2560 จังหวัดสงขลา จึงขอแจ้งว่า ในวันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2560 เป็นวันหยุดราชการของพื้นที่จังหวัดสงขลา จำนวน 1 วัน

ณัฐภรณ์ ศรีมณีรักษ์ / ข่าว
30 ส.ค. 2560
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา