1.1

ทัพเรือภาคที่ 2 เปิดศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ 2และตรวจความพร้อมเครื่องมืออุปกรณ์ยุทโธปกรณ์ กำลังพลในการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยในฤดูมรสุมในพื้นที่ภาคใต้

        วันนี้ (3 พ.ย.63) ที่สถานีการบิน ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ 2 อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา พลเรือโท สำเริง จันทร์โส ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 พร้อมด้วย นายวรณัฏฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานร่วมในพิธีตรวจความพร้อม ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2563 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสาพระราชทาน เข้าร่วม เพื่อเตรียมให้ความช่วยเหลือประชาชนในการรับมือกับเหตุภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงมรสุมที่จะถึง ให้ทันท่วงที ลดการสูญเสียชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนและของภาครัฐให้ได้มากที่สุด โดยมีการบูรณาการ การทำงานร่วมกันประกอบด้วย ศูนย์บรรเทาธารณภัยทัพเรือภาคที่ 2 ป้องกันภัยจังหวัดสงขลา ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 สงขลา เทศบาลนครสงขลา เทศบาลเมืองเขารูปช้าง มูลนิธิสว่างสงขลาร่วมใจ ไทยอาสาป้องกันชาติในทะเลจังหวัดสงขลา และบริษัท ปตท.สผ.จำกัด

          พลเรือโท สำเริง จันทร์โส ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์บรรเทา สาธารณภัยทัพเรือภาคที่ 2 กล่าวว่า เนื่องด้วยในห้วงเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมของทุกปีเป็นช่วง ฤดูมรสุมของจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ อาจทำให้เกิดอุทกภัย วาตภัยและดินโคลนถล่ม โดยกองทัพเรือ มีความพร้อมอย่างมากในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ความรับผิดชอบ ได้จัดตั้งศูนย์บรรเทา สาธารณภัยทัพเรือภาคที่ 2 โดยมีหน้าที่รับผิดชอบในการให้ความช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดภัยพิบัติต่าง ๆ ในพื้นที่รับผิดชอบรวมถึงพื้นที่อื่น ๆ ตามที่กองทัพเรือจะมอบหมายเพื่อให้ชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชนในพื้นที่ มีความปลอดภัยจากภัยพิบัติโดยมีพื้นที่รับผิดชอบ ทั้งทางบก ทางทะเล และชายฝั่ง ด้านอ่าวไทยตอนล่าง มีขั้นตอนการปฏิบัติตามแผน 3 ขั้นตอน ประกอบด้วย ขั้นเตรียมการ ก่อนเกิดเหตุ ขั้นการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุและขั้นการฟื้นฟูบูรณะภายหลังเกิดเหตุ

           สำหรับการเตรียมการให้ความช่วยเหลือทางบกในพื้นที่จังหวัดสงขลา จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสุราษฎร์ธานีและพื้นที่ใกล้เคียง มีหน่วยรับผิดชอบคือ นปภ.ต่างๆ ในทัพเรือภาคที่ 2โดยมีเครื่องมือและอุปกรณ์ในการให้การช่วยเหลือประชาชน ประกอบด้วย กำลังพลและยุทโธปกรณ์ ของทัพเรือภาคที่ 2ทั้งหมดและเครื่องมือแพทย์ พยาบาล รวมทั้งเครื่องมือของทาง ปภ. จังหวัดในการสนับสนุนให้การช่วยเหลือ ในส่วนของพื้นที่ทางทะเล ฝั่งทะเลอ่าวไทย เกาะแก่งต่างๆ ตั้งแต่จังหวัด สุราษฎร์ธานีจึงถึงจังหวัดนราธิวาส มีหน่วยรับผิดชอบ คือ กำลังทางเรือของทัพเรือภาคที่ 2ประกอบด้วย เรือจำนวน 13 ลำ อากาศยานจำนวน 3 เครื่อง ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 2 มีเรือจำนวน 10 ลำ

          ทั้งนี้หากมีเหตุประสบภัย ไม่ว่าเป็นเหตุการณ์อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัยหรือภัยพิบัติอื่น ๆ สามารถแจ้งมายังศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ 2 ได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 074-325804 และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา โทรศัพท์หมายเลข 074-316380-4 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อจะได้ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็ว ปฏิบัติทันต่อเหตุการณ์ มีประสิทธิภาพและสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชน

 

ฟารีด้า รอดกุบ /ข่าว

อรรคพงษ์ – ฟารีด้า /ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

3 พ.ย.63