1.1

จังหวัดสงขลา ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ติดตามผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานของจังหวัด

      วันนี้ (30 พ.ย.63) นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ประธานประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด ครั้งที่ 3 เพื่อติดตาม ผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานของจังหวัดสงขลา โดยมีนางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และนายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ที่ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสงขลา

        สำหรับการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด วันนี้ในที่ประชุมได้มีการชี้แจงการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564 แผนปฏิบัติราชการจังหวัด ประกอบด้วย งบประมาณที่ตกพับในแผนปฏิบัติราชการจังหวัด กลุ่มจังหวัด และ การเบิกจ่ายงบประมาณ แผนปฏิบัติราชการจังหวัด กลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ 2563 และความก้าวหน้าการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด กลุ่มจังหวัด ปีงบประมาณ 2564 และเรื่องของการนำพื้นที่ของรัฐมาใช้ประโยชน์ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา

           นอกจากนี้มีการรายงานและชี้แจงถึงความคืบหน้าการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4113 สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 42 (นาทวี) และความคืบหน้าการจัดทำโครงการก่อสร้างถนนทางขึ้นลงควนคานหลาว รวมถึงรายงานและชี้แจงภาพรวมโครงการขนาดใหญ่ในพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาธรรมชาติ และโครงการพุทธมณฑลด้วย จากนั้นในที่ประชุมร่วมกันพิจารณา หารือแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำโครงการเพื่อของบประมาณในการแก้ไขปัญหาของจังหวัด

 

ฟารีด้า รอดกุบ /ข่าว

จิรพัฒน์–ฟิตตรี–วงศ์นิธิ/ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

30 พ.ย.63