1.1

จังหวัดสงขลา ยกระดับความเข้มข้นมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 เน้นยึดหลัก D-M-H-T-Tเพื่อป้องกันและรับมือหากมีการแพร่ระบาดระลอกใหม่ในพื้นที่อย่างเต็มขีดความสามารถ

 
           วันนี้ (5 ม.ค 64) นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 8/2564 เพื่อติดตามสถานการณ์โรค COVID-19 และมาตรการป้องกันควบคุมโรค รวมถึงการอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สถานการณ์ราคาหน้ากากอนามัยและอุปกรณ์ป้องกันโรค COVID-19 การติดตามผู้เดินทางจากจังหวัดกลุ่มเสี่ยงและโปรแกรมติดตามผู้เดินทาง และการเตรียมสถานที่ดูแลผู้ป่วย COVID-19


         นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ตามที่ได้มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ในจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อจำนวนมาก และมีการแพร่ระบาดไปยังพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ ทำให้เกิดการแพร่ระบาดใหม่ ซึ่งจังหวัดสงขลาได้มีการออกประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID -19 ไม่ให้มีการแพร่ระบาดที่อาจส่งผลกระทบต่อชีวิตและสุขภาพอนามัยของประชาชนได้โดยให้เน้นมาตรการ D-M-H-T-T คือ D- Distancing เว้นระยะห่างระหว่างกัน หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้อื่น M - Mask Wearing สวมหน้ากากผ้า หน้ากากอนามัยเสมอ เมื่อพบปะกับบุคคลหรือร่วมกิจกรรมกับผู้อื่น, H- Hand washing ล้างมือบ่อย ๆ ทุกสถานที่จัดให้มีจุดบริการเจลล้างมืออย่างทั่วถึงเพียงพอ, T - Temperature check ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายและสังเกตอาการ และ T - Thaichana ติดตั้งและสแกนแอปพลิเคชั่นไทยชนะทุกครั้ง


           นอกจากนี้ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลาได้ขอความร่วมมือให้นายจ้าง สถานประกอบการทุกแห่งห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวในทุกกรณี ทั้งเข้าไปและออกจากพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID -19 รวมถึงจัดให้มีมาตรการเฝ้าระวังและตรวจสอบคัดกรองโรค อาทิ การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของแรงงานต่างด้าว จัดหาแอลกอฮอล์เพื่อใช้ในการล้างมือ หรือจัดสถานที่สำหรับล้างมือภายในสถานที่ทำงาน ณ บริเวณประตูทางเข้าออกและห้องสุขา ควบคุมให้แรงงานต่างด้าวสวมหน้ากากอนามัย และถุงมือขณะปฏิบัติงาน รวมทั้งเว้นระยะห่างในการปฏิบัติงานหนึ่งถึงสองเมตร ตลอดจนดูแลทำความสะอาดสิ่งของและอุปกรณ์ที่ใช้งานเป็นประจำ และประชาสัมพันธ์ให้แรงงานต่างด้าวทราบวิธีการป้องกันโรคติดเชื้อ COVID - 19


           ส่วนสถานการณ์ราคาหน้ากากอนามัยและอุปกรณ์ป้องกันโรค COVID-19 นั้น พบว่าประชาชนมีความตื่นตัวต่อสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 และมีความต้องการหน้ากากอนามัยเพิ่มมากขึ้น โดยปริมาณสินค้าทั้งหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ หน้ากากผ้า และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ยังคงมีจำหน่ายเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน โดยทางเจ้าหน้าที่กระทรวงพาณิชย์ได้กำชับให้ผู้ประกอบการปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายให้ชัดเจน ห้ามจำหน่ายเกินราคาควบคุม ห้ามกักตุนสินค้า หรือฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้า ซึ่งผู้ประกอบการยินดีปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว
ประชา-ณิชารีย์/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
5 ม.ค. 64