1.1

จังหวัดสงขลา สรุปสถานการณ์การเฝ้าระวังช่วง 7 วันอันตราย ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่

พ.ศ. 2564 ภายใต้การรณรงค์ "ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ"

     วันนี้ (5 ม.ค.64) ที่ห้องประชุม Conference ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายวรณัฏฐ์ หนูรอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประธานประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564 จังหวัดสงขลา เพื่อสรุปผลการเฝ้าระวังการเกิดอุบัติเหตุทางถนนพร้อมกับคัดกรองโรคโควิด-19 ในช่วง 7 วันอันตราย ตั้งแต่วันที่ 29 ธ.ค.63 ถึง 4 ม.ค.64 โดยมีนายเชาวลิต นิฒรรัตน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมสรุปข้อมูล สถานการณ์ อุบัติเหตุทางถนนและการคัดกรองโรคโควิด-19 ภายใต้การรณรงค์ "ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ"

     ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564 จังหวัดสงขลาได้ดำเนินมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ถึง 4 มกราคม 2564 โดยการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดของผู้ขับขี่ การเฝ้าระวังเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงจากอุบัติเหตุ โดยสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์ ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จังหวัดสงขลา ประจำวันที่ 4 มกราคม 2564 อุบัติเหตุเกิดขึ้น จำนวน 7 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 1 ราย บาดเจ็บ 7 ราย โดยสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุมากที่สุดคือ ขับรถเร็วเกินกำหนด พฤติกรรมเสี่ยงที่ทำให้เสียชีวิตและบาดเจ็บมากที่สุดคือ ไม่สวมหมวกนิรภัย จำนวนยานพาหนะที่ถูกเรียกตรวจ จำนวน 7930 คัน ถูกดำเนินคดีตาม 10 มาตรการ จำนวน 2111 ราย


     สำหรับการสรุปผลการดำเนินงานการปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564 ยอดสะสมในช่วง 7 วันของการรณรงค์ ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2564 อุบัติเหตุรวม 109 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ จำนวน 108 ราย รวมผู้เสียชีวิต จำนวน 6 ราย ยานพาหนะที่ถูกเรียกตรวจ สะสม 60012 คัน ถูกดำเนินคดีตาม 10 มาตรการ จำนวน 13331 ราย เมื่อเทียบกับสถิติเมื่อปีที่แล้ว พบว่าการเกิดอุบัติเหตุในช่วง 7 วันอันตรายช่วงเทศกาบปีใหม่ 2564 ลดลง ทำให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตลดลงจากปีที่ผ่านมาด้วย ทั้งนี้จังหวัดสงขลา จะถอดบทเรียนและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติอุบัติเหตุทางถนน เพื่อนำไปสู่การกำหนดมาตรการและแนวทางที่เหมาะสม พร้อมบังคับใช้กฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด รวมถึงประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกความปลอดภัยทางถนน เพื่อร่วมกันสร้างความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืนต่อไป

ฟารีด้า รอดกุบ /ข่าว
อรรคพงษ์ – ธัญญารัตน์ /ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
5 ม.ค.64