1.1

จังหวัดสงขลา ประชุมขับเคลื่อนคณะกรรมการกำกับดูแลโครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเลเพื่อการบริโภคภายในประเทศ ปี 2561พร้อมขยายระยะเวลาการลงกุ้งของเกษตรกรในโครงการเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้ได้รับประโยชน์สูงสุด

           วันนี้ (5 ธ.ค. 64) ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 สงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลโครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเลเพื่อการบริโภคภายในประเทศ ปี 2561 ครั้งที่ 8/2564โดยมีประเด็นการหารือในเรื่องการขอขยายระยะเวลาการลงกุ้งของเกษตรกรในโครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเล เพื่อการบริโภคภายในประเทศ ปี 2561 ระยะที่ 1, การรายงานผลการปฏิบัติงานการเก็บตัวอย่าง การจัดการคุณภาพและการจัดการกุ้งทะเลจังหวัดสงขลา, การติดตาม จัดเก็บรวบรวมข้อมูล และประเมินผลการเลี้ยงกุ้งของเกษตรกรในกิจกรรมจัดหาลูกพันธุ์เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตกุ้งทะเล พร้อมจัดทำแบบติดตามประเมินผลการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม และรายงานการจ่ายเงินกู้ และรับชำระหนี้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เป็นต้น

           ตามที่กรมประมง โดยกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ได้จัดทำโครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเลเพื่อการบริโภคภายในประเทศ ปี 2561 ระยะเวลาการดำเนินงานโครงการปี 2562 – 2564ประกอบด้วย 3 กิจกรรม คือ กิจกรรมจัดหาลูกพันธุ์กุ้งคุณภาพเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตกุ้งทะเล กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกุ้งทะเล และกิจกรรมเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการตลาดบริโภคกุ้งทะเลในประเทศ โดยกิจกรรมที่ 1 ได้กำหนดให้เกษตรกรที่ได้รับอนุมัติเข้าร่วมโครงการฯ ระยะที่ 1 สามารถทำการตกลงซื้อขายลูกกุ้งและลงกุ้งได้ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 แต่เนื่องจากใกล้จะสิ้นสุดระยะเวลาการลงกุ้งของเกษตรกรในโครงการฯ ระยะที่ 1 ซึ่งยังมีเกษตรกรจำนวนหนึ่งที่ยังไม่ได้ลงกุ้ง ทั้งนี้จึงได้มีมติที่ประชุมอนุมัติให้ขยายระยะเวลาลงกุ้งของเกษตรกรใน โครงการฯ ระยะที่ 1 ได้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของเกษตรกรในโครงการฯ เนื่องจากในช่วงต้นปีเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการลงกุ้ง


          สำหรับผลการปฏิบัติงานโครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเลเพื่อการบริโภคภายในประเทศ ปี 2561 ระยะที่ 1 และระยะที่ 2 จังหวัดสงขลานอกเขตอำเภอระโนด ประจำเดือนธันวาคม 2563 มีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการระยะที่ 1 จำนวน 285ราย เกษตรกรลงกุ้งแล้ว 279 ราย เกษตรกรจับกุ้งแล้ว 277 ราย เกษตรกรอยู่ระหว่างเลี้ยงกุ้ง 1 ราย เกษตรกรขอสละสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ 2 ราย และเกษตรกรเสียชีวิต 1 ราย ส่วนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการระยะที่ 2 มีจำนวน 21 ราย

 


ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว
จิรพัฒน์-ฟิตตรี/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
5 ม.ค. 64