1 4

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา เปิดรับสมัคร เยาวสตรี สตรี และประชาชนทั่วไปเข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ รุ่นที่ 54
           ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา เปิดรับสมัครเยาวสตรี สตรีและประชาชนทั่วไป ในเขตพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ ซึ่งมีอายุระหว่าง 14-60 ปี เข้ารับการอบรมอาชีพในสาขาอาชีพต่างๆ รุ่นที่ 54 ซึ่งให้บริการ สวัสดิการด้านปัจจัยสี่ และวัสดุฝึกอาชีพตลอดหลักสูตร โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ระยะเวลาดำเนินการฝึกอบรมอาชีพ ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2561
           ผู้ที่สนใจสามารถเข้ารับการฝึกอบรมอาชีพได้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และให้ผู้สมัครไปรายงานตัวลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ ในวันที่ 10 ตุลาคม 2560 ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา เลขที่ 590 หมู่ที่ 11 ตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา (ถนนเพชรเกษม กิโลเมตรที่ 27 ) ตั้งแต่เวลา 08.30 น.-16.30 น

พรทิพย์ ธีระรัตน์เอกธนา / ข่าว
12 กันยายน 2560
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา