1 4

โรงพยาบาลสงขลา ขอเชิญประกวดพวงมาลาถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์ฯ เนื่องใน วันคล้ายวันเสด็จทิวงคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
          ในวันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2560 เป็น “วันมหิดล” ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเสด็จทิวงคตของสมเด็จ พระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก อีกวาระหนึ่ง จังหวัดสงขลาได้จัดให้มีการวางพวงมาลาถวายสักการะแด่พระราชานุสาวรีย์ฯ ซึ่งประดิษฐาน ณ โรงพยาบาลสงขลา และจะได้จัดให้มีการประกวดพวงมาลา ดังที่ได้ปฏิบัติมาทุกปี โดยแบ่งการประกวดออกเป็น 2 ประเภท คือ
                       1. ประเภทความคิด มี 3 รางวัล
                       2. ประเภทสวยงาม มี 3 รางวัล
         โรงพยาบาลสงขลา ขอเชิญส่วนราชการ สถาบันการศึกษา และรัฐวิสาหกิจ ตลอดถึงบริษัท ห้างร้านต่างๆ ได้โปรดส่งพวงมาลาไปร่วมถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์ และเข้าร่วมประกวดพวงมาลา ในวันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป

พรทิพย์ ธีระรัตน์เอกธนา / ข่าว
12 กันยายน 2560
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา