1.1

มูลนิธิคุณพุ่ม มอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติก และเด็กพิการในจังหวัดสงขลา จำนวน  143 ทุน

           วันนี้ (19 ก.ย.60) ที่ห้องประชุม1 ชั้น5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เพื่อส่งเสริมสนับสนุน สงเคราะห์เด็กที่มีความบกพร่องและมีความต้องการจำเป็นพิเศษให้แก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการในจังหวัดสงขลา จำนวน 143 คน ทุนละ 5,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 715,000 บาท

            ว่าที่พันตรีสันทัด สัตยายุทธ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา กล่าวว่า เนื่องจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้ทรงมีเมตตาประทานทุนให้เด็กพิการ ซึ่งมีฐานะยากจน ในปีการศึกษา 2560 จำนวน 143 ทุน โดยทรงเสด็จประทานทุนด้วยพระองค์เองให้กับเด็กพิการในเขตกรุงเทพมหานคร ในส่วนของต่างจังหวัด มูลนิธิคุณพุ่มได้ขอความอนุเคราะห์จากผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้แทนพระองค์ในการมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กพิการในจังหวัดนั้นๆ

            ด้าน จ่าสิบเอกมานะ เพร็ชแก้ว ผู้ประสานงานศูนย์การศึกษา เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา และมูลนิธิคุณพุ่ม ซาบซึ่งในพระมหากรุณาธิคุณของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้ เป็นอย่างยิ่งที่ทรงเห็นความจำเป็นและความต้องการพิเศษทางการศึกษาที่มีต่อการดำรงชีวิตของผู้พิการ ซึ่งต้องได้รับพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ ให้สามารถอยู่ร่วมกับคนปกติในสังคมได้อย่างมีความสุข การพัฒนาศักยภาพผู้พิการแต่ละครั้ง มีค่าใช้จ่ายมากกว่าคนปกติหลายเท่า ซึ่งทำให้พ่อแม่ผู้ปกครอง ต้องมีภาระเพิ่งขึ้นการที่ผู้ได้รับ ประทานทุนการศึกษาในครั้งนี้ เป็นการแบ่งเบาภาระต่างๆ ที่พ่อแม่ ผู้ปกครอง ต้องดูแลได้ระดับหนึ่ง...

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว    

ศิษฎาภา ทองสุวรรณ/ ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

 19 ก.ย. 60