1.1

จังหวัดสงขลา ประชุมการจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2562 ด้านพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ คมนาคม โลจิสติกส์ พัฒนาเมืองและการท่องเที่ยว

           วันนี้ (19 ก.ย.60) ที่ห้องประชุม CEO ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมการจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้านพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ คมนาคม โลจิสติกส์ พัฒนาเมืองและการท่องเที่ยว โดยใช้แนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้ชายแดนและห่วงโซ่คุณค่า (Value Change) ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการให้มีมาตรฐานและยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจในพื้นที่ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ ในครั้งนี้

            นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ทิศทางการพัฒนาภาคใต้ชายแดน         ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่12 (พ.ศ.2560-2564) ได้กำหนดการพัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวและบริการให้มีมาตรฐาน ซึ่งจะมีแนวทางการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยว บริหารจัดการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับความสามารถในการรองรับของพื้นที่รวมทั้งส่งเสริมรูปแบบการท่องเที่ยวชุมชนที่หลากหลายและสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ เช่น การทีองเที่ยวเชิงเกษตร การท่องเที่ยววิถีไทยและการท่องเที่ยวพหุวัฒนธรรมควบคู่กับการพัฒนาให้ความรู้และมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวชุมชนรวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น การส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและสปารวมทั้งการบำบัดรักษาทางการแพทย์ในแหล่งผลิตสมุนไพรและน้ำพุร้อน และการยกระดับมาตรฐานการให้บริการสู่สากลที่คำนึงถึงความสะอาดสวยงามและมาตรฐานสุขค่ะอนามัยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อรองรับการขยายตัวของการท่องเที่ยวโดยพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกให้เพียงพอและได้มาตรฐานและการสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจบริการท่องเที่ยวตลอดห่วงโซ่คุณค่าโดยการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวส่งเสริมความร่วมมือกับชุมชนในการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในพื้นที่การพัฒนาสินค้าและบริการที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ท้องถิ่นยกระดับสินค้าโอท้อปส่งเสริมการรวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการเพิ่มช่อง ทางการตลาดและสนับสนุนการตลาดโดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

           นอกจากนี้ทิศทางการพัฒนาภาคใต้ชายแดน ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฯ ในด้านของการพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจในพื้นที่ ซึ่งอยู่ในกรอบยุทธศาสตร์ที่ 6 มีแนวทางพัฒนาศูนย์กลางและเมืองสำคัญของภาคให้เป็นเมืองน่าอยู่โดยจัดระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้มีคุณภาพครอบคลุมและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนและรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของเมืองเช่นการพัฒนาเมืองหาดใหญ่ให้เป็นเมืองน่าอยู่ โดยสนับสนุนการพัฒนาปรับปรุงถนนสายหลักถนนสายรองระบบขนส่งสาธารณะเพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรในเขตเมือง การพัฒนาด่านชายแดนไทย-มาเลเซียและเมืองชายแดนโดยพัฒนาด่านชายแดนให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เพียงพอและได้มาตรฐานสากลโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการอำนวยความสะดวกด้านการค้าและการขนส่งระหว่างประเทศจัดระเบียบการ  ใช้พื้นที่บริเวณด่านชายแดนชุมชนและพื้นที่หลังด้านให้เหมาะสม รวมทั้งพัฒนาโครงข่ายคมนาคมและการขนส่งเพื่อลดปัญหาความแออัดของการจราจรบริเวณชายแดนเช่นด่านชายแดนสะเดา ด่านชายแดนปาดังเบซาร์            อีกทั้งการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนโดยพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา (สะเดาและปาดังเบซาร์) ให้เป็นประตูเชื่อมโยงกับการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจเชื่อมโยงอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย ตามกรอบ IMT-GT และพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนราธิวาสให้เป็นประตูเชื่อมโยงการค้าชายแดนโดยพัฒนาจากพื้นที่เศรษฐกิจตอนในของจังหวัดและบริเวณด่านชายแดนสไหงโก-ลก ด้านชายแดนตากใบและด่านชายแดนบูเก๊ะตากับรัฐกลันตัน และพื้นที่เศรษฐกิจภาคตะวันออกของประเทศมาเลเซีย (ECER)ต่อเนื่องไปยังประเทศสิงคโปร์ โดยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคสาธารณูปการ รวมทั้งโครงข่ายคมนาคมขนส่งและ         โลจิสติกส์ เชื่อมโยงทั้งระบบหนุน ระบบราง รวมทั้งทางน้ำและทางอากาศและระบบจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อสนับสนุนการลงทุนการให้สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีและไม่ใช่ภาษีในระดับเหมาะสมเพื่อจูงใจกับนักลงทุนการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของศูนย์บริหารแบบเบ็ดเสร็จ กำหนดการใช้ประโยชน์พื้นที่เพื่อรองรับกิจกรรมเป้าหมายและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องรวมทั้งสนับสนุนและยกระดับการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่อีกด้วย

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว

ศิษฎาภา ทองสุวรรณ/ ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

19 ก.ย. 60