1.1

ปลัดจังหวัดสงขลา  นำส่วนราชการออกบริการประชาชนตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน” จังหวัดสงขลา

           วันนี้ (26 ก.ย.60)  เวลา  10.00  น. ที่โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา หมู่ที่ 3 ตำบลท่าม่วง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา นายศักระ กปิลกาญจน์ ปลัดจังหวัดสงขลา  ประธานเปิดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่  "หน่วยบำบัดทุกข์  บำรุงสุข  สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"  จังหวัดสงขลา โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1,000 คน

           นายศักระ  กปิลกาญจน์  ปลัดจังหวัดสงขลา   กล่าวว่า  โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน "  ภายใต้ความร่วมมือของส่วนราชการระดับจังหวัด  ภาคเอกชน  และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจโดยออกให้บริการประชาชน  เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก  ลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปรับบริการจากส่วนราชการต่างๆ  เป็นการส่งเสริมการให้บริการประชาชนในเชิงรุก เพิ่มช่องทางในการให้ประชาชนได้เข้าถึงบริการของภาครัฐได้สะดวกขึ้น ส่งเสริมและแนะนำอาชีพเสริม  เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน  ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  อีกทั้งยังเป็นการออกพบประชาชน  เพื่อรับรู้สภาพปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่  พร้อมทั้งเน้นย้ำให้ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และประชาชนในพื้นที่ให้ร่วมมือกันแก้ไขปัญหายาเสพติด

            สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการมอบทุนให้กับเด็กนักเรียน ของกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  มอบทุนให้กับนักเรียนผู้มีรายได้น้อย แต่มีผลการเรียนดี ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ การมอบของจาก          เหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา การให้บริการด้านทะเบียนราษฎร  รับปรึกษาปัญหาทางทะเบียน  การให้คำปรึกษาและรับเรื่องราวร้องทุกข์  เป็นต้น...

จิรพัฒน์  วงศ์กระจ่าง/ข่าว

จักริน  แก้วมณีโชติ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

26/09/60