1.1

ผู้ว่า ฯ สงขลา มอบโล่ประกาศเกียรติคุณเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2560
            วันนี้ (27 ก.ย. 60) ที่ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2560 ในโอกาสประชุมหัวหน้าส่วนราชการ โดยจังหวัดสงขลา ได้มอบหมายให้สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลาพิจารณาคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนและศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดประจำปี 2560 เพื่อยกย่องประกาศเกียรติคุณและเผยแพร่ผลงานดีเด่นของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรให้สาธารณชนทั่วไป ได้รู้จักและเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงาน อันจะเกิดประโยชน์ต่อเกษตรกร ในพื้นที่จังหวัดสงขลา
            ผลการคัดเลือกเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด ปี2560 ได้แก่ 1.เกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพทำสวน นางรุ่งตะวัน ช้างสาร อำเภอระโนด 2.เกษตรกรดีเด่นอาชีพสาขาทำนา พันจ่าเอกสมปอง เพชรสงคราม อำเภอกระแสสินธุ์ 3.เกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพไร่นาสวนผสม นายประยูร แสงแก้ว อำเภอสะเดา 4. ที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น นายวิรัตน์ ไชยชนะ โรงเรียนบ้านทรายขาว อำเภอจะนะ 5.กลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา อำเภอเทพา 6.กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดีเด่นกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านควนเสม็ด อำเภอสะเดา 7.ศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนประเภทข่าวอื่นๆดีเด่น ศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนตำบลแดนสงวน อำเภอระโนด 8.ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนดีเด่น ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลชิงโค อำเภอสิงหนคร และศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนดีเด่น ได้แก่ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ


ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว /ภาพ
27 ก.ย. 60
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา