1.1

จังหวัดสงขลา มอบรางวัลการประกวด “หมู่บ้าน/ชุมชน สะอาด” ระดับตำบล และ “อำเภอสะอาด” ระดับจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการประเทศไทยไร้ขยะ ตามแนวทางประชารัฐ
           วันนี้ (27 ก.ย. 60) ที่ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานมอบรางวัลการประกวด “หมู่บ้าน/ชุมชน สะอาด” ระดับตำบล และ “อำเภอสะอาด” ระดับจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการประเทศไทยไร้ขยะ ตามแนวทาง ประชารัฐ โดยจังหวัดสงขลา ได้มอบหมายให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอและสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ดำเนินการจัดประกวด“หมู่บ้าน/ชุมชน สะอาด” ระดับตำบล และ “อำเภอสะอาด” ระดับจังหวัด เพื่อการยกย่องและเชิดชูเกียรติให้แก่หมู่บ้าน/ชุมชนและอำเภอตลอดจนเป็นต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ให้แก่หมู่บ้าน ชุมชนอื่น
           โดยผลการคัดเลือกการประกวด ในระดับตำบล “หมู่บ้าน ชุมชน สะอาด” รางวัลที่ 1ได้แก่ อำเภอกระแสสินธุ์ รางวัลที่ 2 อำเภอสะบ้าย้อย รางวัลที่ 3 อำเภอนาหม่อม และรองลงมาได้แก่ อำเภอคลองหอยโข่ง, สิงหนคร, บางกล่ำ, จะนะ, ควนเนียง, เทพา, รัตภูมิ, นาทวี, สะเดา, หาดใหญ่, เมืองสงขลา, ระโนดและสทิงพระ โดยมีอำเภอเป็นผู้รับมอบ จากนั้นเป็นการมอบรางวัล “อำเภอสะอาด” ระดับจังหวัด รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ อำเภอสะบ้าย้อย รองชนะเลิศลำดับ 1 ใด้แก่ อำเภอจะนะ รองชนะเลิศลำดับ 2 ใด้แก่ อำเภอหาดใหญ่ และรางวัลชมเชยได้แก่ อำเภอรัตภูมิและอำเภอนาทวี

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว /ภาพ
27 ก.ย. 60
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา