1.1

จังหวัดสงขลา มอบเกียรติบัตรแก่ครู นักเรียนและโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการประกวดการบันทึกรายงานการประชุมและการบันทึกบัญชี ในสหกรณ์นักเรียน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ
            วันนี้ (27 ก.ย. 60) ที่ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานมอบเกียรติบัตรแก่ครู นักเรียนและโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการประกวดการบันทึกรายงานและการประชุมและการบันทึกบัญชี ในสหกรณ์ โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมสหกรณ์ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แก่โรงเรียนสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43 จำนวน 10 โรงเรียนและสังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 1 โรงเรียน ซึ่งได้จัดทำโครงการประกวดการบันทึกรายงานการประชุมและการบันทึกบัญชีในสหกรณ์นักเรียนขึ้น เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ครูนักเรียนและโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
           การประกวดการบันทึกรายงานการประชุมสหกรณ์ดีเด่น รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนมหาราช 1 อำเภอสะบ้าย้อย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนตำรวจตระเวรชายแดนบ้านทุ่งสบายใจ อำเภอสะเดาและรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านสำนักเอาะ อำเภอสะบ้าย้อย สำหรับการประกวดบันทึกบัญชีสหกรณ์นักเรียนดีเด่น รางวัลชนะเลิศได้แก่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนมหาราช 1 อำเภอสะบ้าย้อย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านบาโรย อำเภอสะเดา และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านสำนักเอาะ อำเภอสะบ้าย้อย และรางวัลการคัดเลือกครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนดีเด่นได้แก่ ดาบตำรวจหญิงกาญจนา เขาแดงโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนมหาราช 1 ,ดาบตำรวจวิรัช ศรีสุวรรณชนะ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านทุ่งสบายใจ, สิบตำรวจเอกหญิงศิริเพ็ญ มนต์แก้ว โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านบาโรย, และดาบตำรวจสมพจน์ เหมือนแป้น โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านสำนักเอาะ

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว /ภาพ
27 ก.ย. 60
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา