1.1

พิธีฉลองสัญญาบัตร พัดยศ พระบัญชาตราตั้งเจ้าอาวาสพระอารามหลวงและบำเบ็ญกุศลอายุวัฒนมงคล 48 ปี พระโสภณวราภรณ์ (บัณฑิต ปณุฑิตธาโณ ป.ธ.๗) รองเจ้าคณะจังหวัดสงขลา เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ปฐมาวาส พระอารามหลวง
          วันนี้ (2 ต.ค.60) ที่ วัดโพธิ์ปฐมาวาส พระอารามหลวง อ.เมืองสงขลา พิธีแต่งตั้งเจ้าอาวาสวัดโพธ์ปฐมาวาส (พระอารามหลวง ) พระโสภณวราภรณ์ (บัณฑิต ปณุฑิตธาโณ ป.ธ.๗ รองเจ้าคณะจังหวัดสงขลา (บัณฑิต ปณฺฑิตญาโณ) อายุ ๔๘ พรรษา ๒๖ ป.ธ. ๗ พธ.บ. ศศ.ม. วัดหัวป้อมใน ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เจ้าอาวาสวัดหัวป้อมใน รองเจ้าคณะจังหวัดสงขลา และผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ปฐมาวาส ให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ปฐมาวาส พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ
          ตามรายงานของ พระเทพสิทธิมุนี เจ้าคณะภาค ๑๘ ซึ่งได้รับรายงานจาก พระราชวรเวที เจ้าคณะจังหวัดสงขลา ว่า พระวิศาลโพธิสุนทร (อิ่ม เตชปุญฺโญ) วัดโพธิ์ปฐมาวาส ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ปฐมาวาส ได้ถึงมรณภาพ เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๔ เป็นเหตุให้ผู้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ปฐมาวาสว่างลง เจ้าคณะจังหวัดสงขลา จึงแต่งตั้ง พระมหาบัณฑิต ปณฺฑิตญาโณ วัดหัวป้อมใน ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เจ้าอาวาสวัดหัวป้อมใน และรองเจ้าคณะจังหวัดสงขลา ให้เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ปฐมาวาส และพระมหาบัณฑิต ปณฺฑิตญาโณ ได้ปฏิบัติหน้าที่มาโดยเรียบร้อย
          การเสนอแต่งตั้ง พระโสภณวราภรณ์ ให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ปฐมาวาส พระอารามหลวง จังหวัดสงขลา ดังกล่าว ได้ปฏิบัติตามความในข้อ ๖ ข้อ ๒๖ ข้อ ๓๐ (๑) (๒) (๓) (ค) และข้อ ๓๑ แห่งกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการ โดยได้รับความเห็นชอบจากเจ้าคณะพระสังฆาธิการเจ้าสังกัดตามลำดับจนถึงเจ้าคณะใหญ่หนใต้แล้ว


ประชา โชคผ่อง/ข่าว
จักริน แก้วมณีโชติ /ภาพ
2ต.ค.60
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา