1.1

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จัดอบรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาความเข้มแข็งเครือข่ายความปลอดภัยแรงงานอย่างยั่งยืน  หลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพเชิงเทคนิควิชาการ (บนที่สูง)”

                วันนี้ (10 ก.ย.60) ณ โรงแรม บีพี สมิหลาบีส โอเต็ล แอนด์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา      นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประธานเปิดโครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาความเข้มแข็งเครือข่ายความปลอดภัยแรงงานอย่างยั่งยืน หลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพเชิงเทคนิควิชาการ (บนที่สูง)” เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานให้เป็นเครือข่ายความปลอดภัยแรงงาน ในการเฝ้าระวังความปลอดภัยและโรคอันเนื่องมาจากการทำงาน โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการกว่า 120 คน

                นายธุวานนท์  ดวงจักร ผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 9 กล่าวว่าโครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาเครือข่ายแรงงานอย่างยั่งยืนขึ้น โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน    ซึ่งมอบหมายให้กองความปลอดภัยแรงงานเป็นผู้รับผิดชอบ ภายใต้การสนับสนุนของกองทุนเงินทดแทนสำนักงานประกันสังคม ทั้งนี้ยังเป็นกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพและมีส่วนร่วมเครือข่ายด้านความปลอดภัยในการทำงานตามเป้าประสงค์ภายใต้แผนแม่บทความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน   ฉบับที่2 ยุทธศาสตร์ที่3 การเสริมสร้างความร่วมมือและพัฒนาภาคีเครือข่ายด้านความปลอดภัยและ    อาชีวอนามัย  ซึ่งแผนปฏิบัติการ  8 วาระปฏิรูปแรงงานวาระที่ 4 โครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย โครงการความปลอดภัยในการทำงานและเครือข่ายจิตอาสา

                โดยกิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย การบรรยายเรื่องกฎหมายและมาตรฐานสากลเกี่ยวกับการทำงานบนที่สูง ,สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุและอันตรายในการทำงานบนที่สูง, การป้องกันอันตรายและการบริหารจัดการความเสี่ยงในการทำงานที่สูง ,อุปกรณ์และเครื่องมือเกี่ยวกับการป้องกันการตกจากที่สูง ,การผูกเงื่อนและการตรวจสอบความปลอดภัย เป็นต้น

ศิษฎาภา ทองสุวรรณ / ข่าว

จิรพัฒน์ วงศ์กระจ่าง /ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

10 กันยายน 2560