1.1

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่จังหวัดสงขลา ประชุมขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและมอบนโยบายการจัดการศึกษาธิการในจังหวัด

               วันนี้ (11 ต.ค.60) ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประประชุมขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและมอบนโยบายการจัดการศึกษาธิการในจังหวัดและแนวทางการสนับสนุนของกระทรวงศึกษาธิการในการให้ความช่วยเหลือการปฏิบัติงานของสถานศึกษาและส่วนราชการในระดับจังหวัด พร้อมด้วยนายสันติ แสงระวี รอง ศธภ.8 นายนพพร มากคงแก้ว ผอ.สพป.สงขลา นายสัมพันธ์ ทิพาพงศ์ รองผอ. อาชีวภาคใต้ นายยศพล เวณุโกเศศ ผู้เชี่ยวชาญ สนง.กคศและนายประยูร หรั่งทรัพย์ ผู้เชี่ยวชาญ ฯ ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและนำเสนอแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ โดยมีนายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวต้อนรับและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมในครั้งนี้

                หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า การขับเคลื่อนการจัดการศึกษา ให้ทุกฝ่ายตระหนักถึงความสำคัญของอนาคตของการจัดการศึกษาทั้งในด้านการคิด การอ่าน การเขียน รวมทั้งสร้างแนวคิด ทัศนคติ ความเชื่อ ค่านิยม เพื่อจะนำความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาไตร่ตรองนำไปประยุกต์ใช้จริงในชีวิตประจำวันและการปฏิบัติงานอันเป็นองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับศาสตร์พระราชา ถ้าทุกคน ทุกฝ่ายได้ร่วมกันนำไปใช้ในชีวิตส่วนตัวและการปฏิบัติราชการแล้วก็จะนำมาซึ่งความสุขของตนเองและผู้อื่นความสงบสุขของบ้านเมืองความเจริญของประเทศชาติ

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว

จักริน แก้วมณีโชติ/ ภาพ

11 ต.ค. 60

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา