1.1

    วันนี้ (16 ต.ค.60) เวลา 09.00 น. ที่โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา นายศักระ กปิลกาญจน์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประธานจัดโครงการบรรพชาสามเณร 89   รูป เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร  มหาภูมิพลอดุลยเดช ระหว่างวันที่ 16 ตุลาคม ถึง 27 ตุลาคม 2560  

    นายชนะ  บุษบงศ์  นายกสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา กล่าวว่า   สมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนมหาวชิราวุธจังหวัดสงขลา ได้จัดกิจกรรมที่แสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยการจัดโครงการบรรพชาสามเณร 89 รูป เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่าน  ในฐานะคนไทยคนหนึ่งที่เกิดภายใต้ร่มบรมโพธิสมภาร  พระองค์ท่านซึ่งเปรียบเสมือนพ่อของแผ่นดินที่คอยบำบัดทุกข์บำรุงสุขปกป้องคนไทยในทุกโอกาส โดยเฉพาะยามคนไทยต้องอยู่ในภาวะวิกฤติ พระองค์เปรียบเสมือนน้ำที่มาหล่อเลี้ยงให้หัวใจของคนไทยทุกคนมีความชุ่มฉ่ำและผ่านวิกฤตินั้นไปได้ด้วยดี คำสอนที่พระองค์ได้พระราชทานให้คนไทยได้ยึดถือปฏิบัติ โดยเฉพาะปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ประชาชนทุกคนนำมาปฏิบัติล้วนทำให้ชีวิตมีความสุข โดยเฉพาะเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ได้น้อมนำแนวพระราชดำริของพระองค์มาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน .............

 

ภาพ/จักริน  แก้วมณีโชติ

ข่าว/จิรพัฒน์  วงศ์กระจ่าง

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา