1.1

เทศบาลนครสงขลา เปิดศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉินเนื่องจากอุทกภัยวาตภัยและดินถล่มประจำปี 2560

วันนี้ (1 พ.ย. 60) ที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉินเนื่องจากอุทกภัยวาตภัยและดินถล่มประจำปี 2560 เพื่อเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ในการป้องกัน การให้ความช่วยเหลือและการบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ที่ประสบภัย เมื่อเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนเข้าร่วมในครั้งนี้

นายสมศักดิ์ ตันติเศรณี นายกเทศมนตรีนครสงขลา กล่าวว่า เทศบาลนครสงขลา ตั้งอยู่ในพื้นที่ราบชายฝั่งทะเล ซึ่งต้องเผชิญกับปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถล่มเป็นประจำทุกปี เนื่องมาจากสาเหตุทางด้านภูมิศาสตร์ที่ตั้งอยู่ในเขตอิทธิพลของลมมรสุมเขตร้อน และมีลมมรสุมพัดผ่าน คือ ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ โดยจะเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึงเดือนมกราคมของทุกปี และยังจะมีความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่ก่อตัวขึ้น ซึ่งเป็นสาเหตุให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงเวลาดังกล่าว จนก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันในหลายพื้นที่ และประกอบกับอิทธิพลของน้ำทะเลหนุนสูง ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ทำให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือนร้อน ตลอดทั้งสิ่งสาธารณประโยชน์ต่างๆ ได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมากประจำทุกปี

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ในการป้องกัน การให้ความช่วยเหลือและการบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ที่ประสบภัย เมื่อเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ ให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพทันต่อเหตุการณ์ ตลอดจนการฟื้นฟูบูรณะสิ่งสาธารณประโยชน์ที่ชำรุด เสียหาย ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมโดยเร็วที่สุด พร้อมทั้งเป็นการบูรณาการทำงานร่วมกันกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ได้กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินฯ จะเป็นศูนย์ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัยพิบัติ ตลอด 24 ชั่วโมง รับแจ้งเหตุแก้ไขปัญหา การแจกกระสอบทราย การสนับสนุนน้ำดื่มและน้ำสะอาด รวมถึงเครื่องอุปโภค บริโภคต่างๆ ที่จำเป็น

 จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาและนายกเทศมนตรีนครสงขลา มอบเสื้อกันฝน รองเท้ายาง และอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแก่เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจฯ และตรวจเยี่ยมกำลังเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ และอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ประจำศูนย์ก่อนจะมีการปล่อยขบวนรถออกปฏิบัติงาน ทั้งนี้ประชาชนสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือ ได้ที่ สายด่วน 1132 หรือ 199 และหมายเลขโทรศัพท์ 0-7431-1016, 0-7431-2700 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว    จิรพัฒน์ วงศ์กระจ่าง/ภาพ //   1 พ.ย. 60 /   สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา