1.1

ผู้ว่าฯ  สงขลา ประธานเปิดอาคารหอประชุมอำเภอเทพา (หลังใหม่) พร้อมตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายให้กับหน่วยกำลังในพื้นที่เทพา

         วันนี้(8 พ.ย.60) ที่อาคารหอประชุมอำเภอเทพา (หลังใหม่) อ.เทพา จ.สงขลา  นายดลเดช  พัฒนรัฐ  ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา  ประธานพิธีเปิดอาคารหอประชุมอำเภอเทพา (หลังใหม่) พร้อมตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายให้กับหน่วยกำลังในพื้นที่เทพา โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำศาสนา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอเทพาเข้าร่วม

         นายสนอง  จันทร์รักษ์  นายอำเภอเทพา  กล่าวว่า อำเภอเทพา เป็นอำเภอในพื้นที่ความมั่นคง ของจังหวัดสงขลา มีจำนวนประชากรตามที่ปรากฏในทะเบียนราษฎรและประชากรแฝง ตลอดจนส่วนราชการ หน่วยงานภาคเอกชน ในพื้นที่ จำนวนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยสิบห้า คน อำเภอต้องบูรณาการทุกๆ หน่วยงานให้สามารถขับเคลื่อนนโยบายของรัฐ เพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหา ให้กับประชาชนในพื้นที่และส่งเสริมความสงบอย่างยั่งยืน

         กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้ตระหนักถึงความสำคัญ และพิจารณาเห็นว่าอาคารหอประชุมอำเภอเทพาสร้างมานานกว่า 44 ปี มีบางส่วนชำรุดและคับแคบ จึงได้จัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารหอประชุมหลังใหม่ ซึ่งการก่อสร้างอาคารหอประชุมอำเภอเทพาได้ดำเนินการจนเสร็จตามแบบแปลนที่ได้รับการอนุมัติสามารถอำนวยความสะดวกและบริการงานต่างๆ ให้กับส่วนราชการ ซึ่งนอกจากการใช้ประโยชน์ในการประชุมและจัดกิจกรรมต่างๆ แล้ว หอประชุมแห่งนี้สามารถใช้เป็นสถานที่ออกกำลังกายของประชาชนในพื้นที่อีกด้วย

         จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายให้กับกองกำลังในพื้นที่อำเภอเทพา โดยขอให้บุคลากรในอำเภอเทพา ส่วนราชการต่างๆ ได้ใช้ความรู้ ความสามารถอย่างเต็มที่ในการปฎิบัติงานด้วยความเข้มแข็งด้วยความมุ่งมั่น ด้วยความตั้งใจ ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุข แก่พี่น้องประชาชน สร้างความปรองดองสมานฉันท์ความรักความสามัคคีให้เกิดขึ้นในพื้นที่ และขอให้ที่ว่าการอำเภอเทพารวมทั้งอาคารหอประชุมอำเภอเทพาแห่งนี้ ได้เป็นศูนย์กลางการบริหารราชการ และการให้บริการ เป็นศูนย์รวมของพลังประชาชนในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน รวมไปถึงการบูรณาการทำงาน เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส และตรวจสอบได้ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีของการบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อประโยชน์และคงวามสุขของประชาชน ท้องถิ่น ชุมชน สังคม และประเทศชาติ สืบไป...

จักริน  แก้วมณีโชต/ภาพ

จิรพัฒน์  วงศ์กระจ่าง/ข่าว

8 พ.ย. 60

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา