1.1

จังหวัดสงขลาเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย วาตภัยและดินโคลนถล่มในช่วงฤดูฝน

          วันนี้( 9  พ.ย. 60)  ที่ห้องประชุมศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกสงขลา อำเภอเมืองสงขลา   จังหวัดสงขลา    นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานประชุมคณะทำงานด้านวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์น้ำ  และการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนภัยจากอุทกภัย  วาตภัย และดินโคลนถล่ม  จังหวัดสงขลา  ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและรับทราบสถานการณ์อุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่มในช่วงฤดูฝน โดยในที่ประชุมได้มีการรายงาน การพยากรณ์อากาศ สถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำสำคัญของจังหวัดสงขลา  การบริหารจัดการน้ำระบบการแจ้งเตือนภัย   การประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสาร   แนวทางการปฏิบัติและการประสานงานกรณีเกิดเหตุสาธารณภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลา  โดยคณะทำงานชุดนี้จะมีการประชุมทุกวันพฤหัสบดี  และประเมินสถานการณ์ต่างๆ  อย่างใกล้ชิด พร้อมกับวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบและมีการบูรณาการหลายหน่วยงาน  ในเบื้องต้นค่าเฉลี่ยปริมาณน้ำฝนในจังหวัดสงขลายังอยู่ในเกณฑ์ปกติ  สภาวะอากาศยังไม่มีความรุนแรง แต่เป็นสภาวะฝนตกตามฤดูกาล  อย่างไรก็ตามทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกได้ติดตามกลุ่มฝนอย่างใกล้ชิด   และจะรายงานสภาวะอากาศผ่านสื่อทุกช่องทางเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล  หากมีความผิดปกติจะออกประกาศเตือนเป็นระยะ  สำหรับระดับน้ำในคลองสายหลักยังอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าตลิ่งมาก  เช่นเดียวกับอ่างเก็บน้ำในอำเภอสะเดา  และ อำเภอคลองหอยโข่งยังมีพื้นที่รับน้ำได้อีก  หากมีฝนตกในระยะนี้คาดว่าจะไม่มีผลกระทบที่รุนแรงมากนัก  ยกเว้นที่พื้นที่ราบลุ่ม  หรือพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก  อาจประสบปัญหาน้ำไหลหลากบ้าง ส่วนพื้นที่เศรษฐกิจในอำเภอหาดใหญ่มีการติดตามระดับน้ำในคลองอู่ตะเภาอย่างต่อเนื่อง  ในขณะนี้ระดับน้ำยังไม่มากนัก  อย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนได้ติดตามข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องจากทางราชการเป็นหลัก ซึ่งจะเรียบเรียงเผยแพร่โดยคณะทำงานวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์น้ำ และการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนภัยจากอุทกภัย  วาตภัย และดินโคลนถล่ม  จังหวัดสงขลา

 ปวีณา เจริญวุฒิธรรม / ข่าว

ประชา   โชคผ่อง  /ภาพ

9 พ.ย 60

สำนักประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา