1.1

บรรยากาศเปิดรับลงทะเบียนผู้ประกอบการร้านค้าตามโครงการตลาดประชารัฐ  ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา  
วันแรก 10 พ.ย. คึกคัก  โดยมีผู้ประกอบการมารอลงทะเบียนร้านค้ากว่า 10 ราย

        ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายดลเดช พัฒนรัฐ  ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา  ตรวจเยี่ยมจุดลงทะเบียนและพูดคุยสอบถามประชาชนที่มาลงทะเบียนตามโครงการตลาดประชารัฐ ทั้งนี้ สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560 เห็นชอบในหลักการให้ดำเนินโครงการตลาดประชารัฐ เพื่อส่งเสริมให้มีพื้นที่ตลาดใหม่ ขยายพื้นที่ตลาดเดิม ประชาชนมีพื้นที่ค้าขายมากขึ้น ส่งเสริมผู้ประกอบการทุกกลุ่มทุกสินค้า ทุกระดับ ทั้งสินค้าเกษตร OTOP SMEs วิสาหกิจชุมชน ร้านค้า หาบเร่ แผงลอย ช่วยเหลือผู้ประกอบการที่เดือดร้อนจากการไม่มีสถานที่ค้าขาย โดยความร่วมมือในรูปแบบประชารัฐ บูรณาการทุกหน่วยงานในรูปแบบประชารัฐดำเนินการครอบคลุมพื้นที่ในกรุงเทพ ปริมณฑล และภูมิภาค ระหว่างกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการคลัง กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงคมนาคม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงวัฒนธรรม ธกส. บริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด บูรณาการตลาดประชารัฐ 9 แบบ ได้แก่ ตลาดประชารัฐ Green market ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ ตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ ตลาดประชารัฐ กทม.คืนความสุข ตลาดประชารัฐของดีจังหวัด ตลาดประชารัฐโมเดิร์นเทรด ตลาดประชารัฐของดีวิถีชุมชน ธกส. ตลาดประชารัฐต้องชม ตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนวัฒนธรรม ซึ่งดำเนินการเปิดรับลงทะเบียนพร้อมกันทั่วประเทศตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2560ทั้งนี้ เกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย หาบเร่แผงลอย ผู้ประกอบการ ในจังหวัดสงขลา สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา  และศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ ตั้งแต่วันที่ 10 - 30 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30-16.30 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยใช้บัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนา 1 ฉบับ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา074–321562

จิรพัฒน์  วงศ์กระจ่าง /ข่าว

จักริน  แก้วมณีโชติ /ภาพ

10 พ.ย. 60

สำนักประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา