1.1

จังหวัดสงขลา ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยมีนายดลเดช พัฒนรัฐผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุม CEO ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา
         วันนี้ (13 พ.ย. 60) จังหวัดสงขลา เตรียมจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล "Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต" นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า จังหวัดสงขลา ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสงขลา กำหนดจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล ประเทศไทย จังหวัดสงขลา ในวันที่ 9 ธันวาคม 2560 ณ หน้าสนามกีฬาติณสูลานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลาเพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ของทุกภาคส่วน ที่มีความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาการทุจริต ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทย ไม่ทนต่อการทุจริต”
         โดยจังหวัดสงขลาจัดให้มีกิจกรรม ปั่นกัน ต้านโกง ระยะทาง 18 กิโลเมตร การจัดนิทรรศการ ต้านโกง โดยสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสงขลา การจัดนิทรรศการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการป้องกันการทุจริต การจัดนิทรรศการของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง การนำเสนอภาพยนตร์โฆษณาของผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดสื่อป้องกันการทุจริตในระดับอุดมศึกษา เป็นต้น พร้อมรับฟังการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต โดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
         ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสงขลาจะมอบรางวัลให้ผู้ชนะเลิศการประกวดคำขวัญ ในงาน วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล 9 ธันวาคม 2560 (ประเทศไทย) จังหวัด และนำผลการประกวดคำขวัญที่ชนะเลิศของแต่ละจังหวัดไปผลิตบนผืนผ้าสีขาวและนำมาเย็บต่อกันทั้ง 76 จังหวัดให้เป็นผืนใหญ่ สำหรับใช้ในการแสดงเชิงสัญลักษณ์ในงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) วันที่ 9 ธันวาคม 2560 ต่อไป

ประชา โชคผ่อง /ข่าว/ภาพ
13 พ.ย.60
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา