1.1

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชนูปถัมป์ มอบทุนพระราชทานการศึกษาสงเคราะห์ต่อเนื่องพร้อมอุปกรณ์การเรียนพระราชทาน ประจำปี 2560

      วันนี้ (14 พ.ย.60) ที่ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา นายศักระ กปิลกาญจน์ ผู้แทนประธานคณะกรรมการบริหาร มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชนูปถัมป์ ประจำจังหวัดสงขลา เป็นประธานมอบทุนพระราชทานการศึกษาสงเคราะห์ต่อเนื่องและมอบอุปกรณ์การเรียนพระราชทาน ประจำปี 2560 โดยมีคณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ กรรมการที่ปรึกษามูลนิธิราชประชานุเคราะห์จังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ คณะครูอาจารย์และผู้ปกครองเข้าร่วมในพิธี ฯ

      นางวิไลวรรณ สุวรรณรักษา ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา กล่าวว่า สืบเนื่องจากเมื่อปี พ.ศ.2531,2532 และปี พ.ศ.2553 ได้เกิดอุทกภัยและมหาวาตภัยร้ายแรงขึ้นในจังหวัดภาคใต้ ทำให้ราษฎรประสบความเดือนร้อน บ้านเรือนและทรัพย์สินเสียหาย ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมาก และส่วนหนึ่งมีบุตรหลาน ที่ต้องกำพร้าบิดา มารดาและประสบปัญหาความเดือนร้อนในด้านความเป็นอยู่ และการศึกษาตามมา จนปัญหาดังกล่าว มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชนูปถัมป์ ได้ตระหนักถึงปัญหาความเดือนร้อนจองครอบครัวผู้ประสบสาธารณภัย จึงได้ให้การช่วยเหลือในด้านต่างๆ ตลอดมาโดยเฉพาะได้พระราชทานทุนการศึกษาสงเคราะห์แก่เด็กนักเรียนที่กำพร้าบิดา มารดา ทุกรายจนถึงปัจจุบัน ปีละ 1 ครั้ง

      สำหรับการศึกษา 2560 มีนักเรียนที่ได้รับทุนพระราชทานฯ จำนวน 6 ราย ซึ่งเงินทุนการศึกษาดังกล่าว ได้โอนเข้าบัญชีธนาคารของเด็กนักเรียนโดยตรงเป็นที่เรียบร้อย

ปวีณา เจริญวุฒิธรรม /ข่าว

ประชา โชคผ่อง /ภาพ

14 พ.ย. 60

สำนักประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา