1.1

ปภ. สงขลา จัดกิจกรรมงานวันโลกรำลึกผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน ประจำปี 2560 เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงอุบัติเหตุทางถนน

       วันนี้ (30 พ.ย. 60) ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายวสันต์  ไชยทวีวงศ์ รักษาการ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วน จัดงานวันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน (World Day of Remembrance Traffic Victims) ประจำปี 2560 ในหัวข้อ “ เป้าหมายปี 2563 : ลดการเสียชีวิตและการบาดเจ็บที่รุนแรงจากอุบัติเหตุทางถนนลง 50% ” เพื่อให้ประเทศต่าง ๆ และองค์กรภาคสังคมใช้ในการจัดกิจกรรม โดยมอบหมายให้ศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนน ดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นเตือนประชาชนให้ตระหนักถึงความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน

       โอกาสนี้ นายดลเดช  พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้อ่านสารนายกรัฐมนตรีเนื่องในวันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยืนไว้อาลัยเพื่อรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน ระหว่างวันที่ 20-30 พฤศจิกายน 2560 ตามความเหมาะสมและเรียบง่าย และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อในทุกช่องทางให้ประชาชนรับทราบและเกิดความตระหนักเพื่อร่วมกันสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน และกระตุ้นเตือนให้ประชาชนเกิดความตระหนักถึงความสูญเสียที่เกิดจากอุบัติเหตุทางถนนอีกด้วย

ปวีณา  เจริญวุฒิธรรม / ข่าว

ประชา  โชคผ่อง / ภาพ

30 พ.ย. 60

สำนักประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา