1.1

มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ มอบโล่เกียรติคุณและเข็มกลัดเชิดชูเกียรติ รางวัลบุคคลสำคัญของโลก สร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ครั้งที่ 32 ประจำปี 2560

       วันนี้ (30 พ.ย. 60) ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายดลเดช  พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีมอบโล่เกียรติคุณและเข็มกลัด เชิดชูเกียรติรางวัลหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม

       สืบเนื่องจาก มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมกับ มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร และองค์การมหาชน รวมทั้งหน่วยงานราชการต่าง ๆ จัดงาน “วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” งานสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ครั้งที่ 32 ประจำปี 2560  และจะมีการมอบรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” ให้แก่บุคคลต่าง ๆ รวมทั้งครูหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ โดยจังหวัดสงขลาได้พิจารณาให้นางจินดา  สาระวิโรจน์ ตำแหน่งครูผู้สอนจากวิทยาลัยเทคนิคพณิชยการหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นครูในสถานศึกษาที่มีเยาวชนผู้รับทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ และเป็นผู้รับผิดชอบงานมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เป็นผู้มีคุณสมบัติคู่ควรแก่การยกย่องได้รับรางวัล  “หม่อมงามจิตต์  บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก ” งานสร้างเสริมคนดี มีคุณธรรม ครั้งที่ 32 ประจำปี 2560 เพื่อส่งเสริมกำลังใจแก่ครูผู้เสียสละ อุทิศตนปฏิบัติหน้าที่ด้วยชีวิตจิตใจที่เปี่ยมด้วยคุณธรรม

ปวีณา  เจริญวุฒิธรรม / ข่าว

ประชา  โชคผ่อง / ภาพ

30 พ.ย. 60

สำนักประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา