1 4

สำนักงานสภาวิศวกรจัดการประชุมใหญ่สามัคคีสภาวิศวกร ประจำปี 2561

       สำนักงานสภาวิศวกรขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร ประจำปี 2561 วันที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 09.00-12.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมเกษม จาติกรวณิช ชั้น9 อาคาร ต.040 (อาคารจอดรถ) การไฟฟ้าผ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี (ลงทะเบียน 08.00-10.00 นาฬิกา)

       สมาชิกแจ้งความจำนงเข้าร่วมประชุมฯ ได้ทางเว็บไซต์สภาวิศวกร www.coe.or.th
ทางไปรษณีย์ ทาง e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือทางโทรสาร 0 2935 6695 และ 0 2935 6697ภายในวันที่ 19 มกราคม 2561 กรุณานำบัตรสมาชิกสภาวิศวกร หรือใบอนุญาตฯ หรือบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นๆ ที่มีรูปถ่ายของท่านเพื่อการลงทะเบียน

       ทั้งนี้ ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารและคู่มือได้ที่ www.coe.or.th ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2561 สอบถามเพิ่มเติมที่ 1303

 

ปวีณา เจริญวุฒิธรรม/ข่าว

8 พ.ย. 60

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา