1 4

สถาบัน กศน.ภาคใต้ น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การปฏิบัติอย่างรูปธรรม พัฒนาแหล่งเรียนรู้“วิถีเกษตร วิถีชาวใต้”

        สถาบัน กศน.ภาคใต้ได้รับมอบหมายให้พัฒนาพื้นที่บริเวณภายในสถาบัน กศน.ภาคใต้ – อ่างเก็บน้ำ บ้านสวนตูล – เชิงเขาเทวดา ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา เป็นแหล่งเรียนรู้ “วิถีเกษตร วิถีชาวใต้” เปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา ประชาชนได้เรียนรู้ศาสตร์พระราชา ด้านการจัดการดิน – น้ำ – ป่าไม้ – พลังงานทางเลือกและภูมิปัญญาของปราชญ์ชาวบ้านในภาคใต้ ตามนโยบายการน้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การปฏิบัติของสำนักงาน กศน. ปี 2561 ซึ่งสถานศึกษานาสังกัดทุกแห่ง ต้องจัดกิจกรรมการเรียนรู้แก่ประชาชนในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ

       นายอรัญ คงนวลใย กล่าวว่า สถาบัน กศน. ภาคใต้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ซึ่งจะจัดเป็นค่ายเรียนรู้ 2 วัน/1คืน ต้องการให้ผู้ที่เรียนได้รับความรู้ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้เรียน – วิทยากร  – สถาบัน กศน.ภาคใต้ โดยขณะนี้สถาบัน กศน.ภาคใต้ กำลังเร่งพัฒนาฐานการเรียนรู้ เตรียมพื้นที่จัดสภาพแวดล้อมให้พร้อมในแต่ละฐาน การจัดทำคู่มือการเรียนรู้ การประสานวิทยากร ปราชญ์ชาวบ้าน และองค์กรเครือข่ายในความร่วมมือพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ซึ่งคาดว่าต้นเดือน มกราคม 2561 คงจะเปิดค่ายเรียนรู้รุ่นที่ 1

       จึงขอเชิญชวนองค์กร/หน่วยงาน/บุคคล ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่สนใจถ่ายทอดศาสตร์พระราชาสู่นักเรียน นักศึกษา เข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าภาพจัดฐานเรียนรู้หรือทำหน้าที่เป็นวิทยากร – ผู้ช่วยวิทยากร หรือผู้สนับสนุนด้านต่างๆ โดยแจ้งความประสงค์ไปที่ สถาบัน กศน.ภาคใต้ 074-336-071-2/ ผอ.อรัญ คงนวลใย 081-898-7291 สามารถเข้าชมสถานที่โดยตรงมี่ สถาบัน กศน.ภาคใต้ บ้านสวนตูล ม.5 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา

 

ปวีณา เจริญวุฒิธรรม/ข่าว

8 พ.ย. 60

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา