1 4

ทัณฑสถานหญิงสงขลา จัดงานวันพบญาติครั้งที่ 3 ประจำปี 2560

      ทัณฑสถานหญิงสงขลา ได้กำหนดจัดงานวันพบญาติครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560 ขึ้นในระหว่างวันที่ 12-15 ธันวาคม 2560 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังที่มีความประพฤติตนดี อยู่ในระเบียบวินัยของทัณฑสถานฯ มีโอกาสได้รับการเยี่ยมอย่างใกล้ชิดจากญาติ ในลักษณะการเยี่ยมแบบถึงตัว ไม่มีสิ่งกีดขวางการสนทนา และมีโอกาสรับประทานอาหารร่วมกันได้ภายในทัณฑสถานฯ อันเป็นการสร้างความเข้าใจ ความอบอุ่นและความสัมพันธ์อันดีในครอบครัว ตลอดจนเป็นการให้กำลังใจแก่ผู้ต้องขังที่จะพัฒนาตนเองให้เป็นพลเมืองดี และสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมทั่วไปได้ภายหลังพ้นโทษ ไม่หันไปกระทำผิดซ้ำอีก

      กำหนดให้ผู้ต้องขังเยี่ยมพบญาติครั้งที่ 3/2560 ในระหว่างวันที่ 12-15 ธันวาคม 2560 โดยเปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังได้รับการเยี่ยมวันละ 2 รอบ รอบละ 2 ชั่วโมง ดังนี้ คือ

       - รอบเช้า เวลา 09.00 น. - 11.00 น.

       - รอบบ่าย เวลา 13.00 น. - 15.00 น.

       กำหนดให้ญาติแจ้งความจำนงขอเข้าเยี่ยมผู้ต้องขังแบบพบญาติใกล้ชิด ได้ที่ฝ่ายทัณฑปฏิบัติทัณฑสถานหญิงสงขลา ถนนสงขลา - นาทวี ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัสงขลา
โทร.0-7433-6065 ต่อ 15 และโทร. 0-7433-6500 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ระหว่างเวลา 08.30 - 15.30 น. เว้นวันหยุดราชการ

ปวีณา เจริญวุฒิธรรม/ข่าว

17 พ.ย. 60

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา