1 4

สำนักปฏิบัติธรรมจังหวัดสงขลา จัดโครงการปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2560

       สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสงขลา แห่งที่ 2 วัดชัยมงคล พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา จัดโครงการปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2560 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม 2560 ณ วัดชัยมงคล พระอารามหลวงเป็นเวลา 7 คืน 8 วัน  เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้มีโอกาสฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยการเจริญสติปัฏฐาน 4 เรียนรู้หลักธรรมในโพธิปักขิยธรรม 37 ประการ เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถนำความรู้ความเข้าใจในพระพุทธศาสนาภาคปฏิบัติไปใช้ในชีวิตประจำวันและได้นำหลักธรรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการส่งเสริมสุขภาพจิต เพื่อพัฒนาตนเองและสังคมปัจจุบันให้อยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข

       ผู้ที่สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา หรือโทรศัพท์หมายเลข 0-7432-7147

ปวีณา เจริญวุฒิธรรม/ข่าว

17 พ.ย. 60

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา