1 4

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 6 ประจำปี 2560

       ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 6 ประจำปี 2560 ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ชั้น 4 เพื่อพิจารณาญัตติขอความเห็นชอบ
เรื่องการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และญัตติอื่น ๆ ตามอำนาจหน้าที่ ที่กฎหมายกำหนด

       หากมีผู้สนใจเข้าฟังการประชุม หรือขอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประชุม สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอเข้าฟังการประชุม และขอข้อมูลการประชุมได้ที่ www.songkhlapao.go.th หรือติดต่อขอข้อมูลได้ที่ฝ่ายการประชุมกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด โทรศัพท์หมายเลข 0 7430 3164

ปวีณา เจริญวุฒิธรรม/ข่าว

17 พ.ย. 60

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา